Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Το σήμα CE: εγγύηση για την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής αγοράς!

Συχνά βλέπουμε το «σήμα CE» σε κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε, αλλά τι σημαίνει στην πραγματικότητα; Με το σύνθημα «το σήμα CE: εγγύηση για την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής αγοράς!» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με το σήμα CE. Το σήμα δηλώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, έχοντας το δικαίωμα να κυκλοφορήσει στην αγορά και να πουληθεί σ’ όλη την ΕΕ. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, ειδικότερα όσες εξασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία. Οι νομικές και οι οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι τόσο μεγάλες που θα αποτρέψουν την πλειονότητα των νόμιμων επιχειρήσεων από την καταχρηστική συμπεριφορά. Αυτή η εκστρατεία απευθύνεται κυρίως σε οικονομικούς φορείς, με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το σήμα CE. Ο αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα επίτροπος και αντιπρόεδρος, κ. Antonio Tajani δήλωσε: «Είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε το κύρος του σήματος CE και την εμπιστοσύνη του κοινού πρoς αυτή. Η εκστρατεία μας στοχεύει στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης της βαθύτερης σημασίας που έχει το σήμα καθώς και του σκοπού του. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη αυτή εξαρτάται ακόμη και από την αξιοπιστία του συστήματος στο οποίο βασίζεται το σήμα CE. Επομένως, η εκστρατεία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και θα ωφελήσει τους παραγωγούς και τους διανομείς.» Το σήμα CE δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσα στην ΕΕ. Εφαρμόζεται περίπου σε 23 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα μηχανήματα, ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας και οι ανελκυστήρες. Το σήμα CE δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά δηλώνει απλά ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας). Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαραίτητες απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας) της ισχύουσας οδηγίας(ες) – ή σε περίπτωση που είχε εξετασθεί από ένα φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τα προϊόντα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ, ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης συμμόρφωσης, για τη δημιουργία τεχνικού φακέλου, για την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύσουν την παρουσία του σήματος CE όπως επίσης και την απαραίτητη συμπληρωματική τεκμηρίωση. Για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη μετά από σχετική αίτηση. Το σήμα CE κάνει τη ζωή ευκολότερη για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρχές: Όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, το σήμα προσφέρει στις επιχειρήσεις της ΕΕ τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την ενιαία αγορά χωρίς να είναι απαραίτητες εγκρίσεις από 27 από τις εθνικές αρχές·μειώνονται έτσι το κόστος και το βάρος της συμμόρφωσης ενώ διατηρούνται τα υψηλά πρότυπα. Όσον αφορά τις εθνικές αρχές, διευκολύνεται η διεξαγωγή ελέγχων από τον κάθε φορέα σε μια περίοδο όπου η γκάμα των διαθέσιμων αγαθών στην αγορά της ΕΕ αυξάνεται εκθετικά, χωρίς να διακυβεύονται οι προδιαγραφές. Ωστόσο, η ενίσχυση του ελέγχου των κοινοποιημένων φορέων και η βελτίωση της εποπτείας της αγοράς βελτιώνουν την αξιοπιστία του σήματος CE και αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Με την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά, ο ρόλος και η αξιοπιστία του σήματος CE έχουν ενισχυθεί (βλ. σημείωμα MEMO/10/257). Οι διαδικασίες, τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραποίηση/κατάχρηση του σήματος CE προβλέπονται στο διοικητικό και ποινικό δίκαιο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόστιμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φυλάκιση. Ωστόσο, αν το προϊόν δεν θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, ενδέχεται να δοθεί μια δεύτερη δυνατότητα στον κατασκευαστή να διασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προτού υποχρεωθεί να το αποσύρει από την αγορά. Η εκστρατεία πληροφόρησης αποτελείται ―μεταξύ άλλων― από τριάντα επιμορφωτικές εκδηλώσεις/σεμινάρια σχετικά με το σήμα CE για οικονομικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών και δημοσιογράφους. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ec.europa.eu/cemarking

Πνίγονται στα χρέη τα νοικοκυριά | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ

Πνίγονται στα χρέη τα νοικοκυριά | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ