Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με τις συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010 Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση σχετικά με τις συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μετά από έρευνα που πραγματοποίησε για τις αυτοδιαφημιζόμενες ως συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος και σε συνεργασία με την 4η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι: Οι διάφορες συσκευές, που διαφημίζονται στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 45%, αναφέροντας ότι συνδέονται με απλό τρόπο σε Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις οικιών καταναλωτών, όπως π.χ. σε κοινούς ρευματοδότες κατοικιών και που συνήθως αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνουν διότι: Η αγορά από τους καταναλωτές και η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις θα συνέβαλλε, μόνο εφόσον αυτές είναι κατάλληλα μελετημένες, στη μείωση άεργου ενέργειας ήτοι της ενέργειας που δαπανάται σε θερμικές απώλειες . Πλην όμως, αφενός η μείωση αυτή είναι μηδαμινή, της τάξεως του 1% στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας και αφετέρου οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που εγκαθίστανται σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις δεν καταγράφουν άεργο ενέργεια και δεν τιμολογείται. Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, όπως διαφημίζονται από τις εταιρείες πώλησής τους. Κατά συνέπεια οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων αποτελούν παράβαση των άρθρων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του Νόμου 2251/94, όπως τροποποιήθηκε με τον 3857/2077 ΦΕΚ 152/Α/10-7-07. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στα πλαίσια προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, ενημερώνει του καταναλωτές να μη προβαίνουν στην αγορά των εν λόγω προϊόντων για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων κα μόνον. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2251/94 «Προστασία των Καταναλωτών». Οι εν λόγω εταιρίες που προώθησαν τις παραπάνω συσκευές στη βάση ανακριβών και παραπλανητικών ισχυρισμών οφείλουν άμεσα με την παράδοση της συσκευής να επιστρέψουν το τίμημα στον καταναλωτή

Συνάντηση του Γ.Γ. Καταναλωτή με εκπροσώπους των τραπεζών και άλλων φορέων για την εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Συνάντηση του Γ.Γ. Καταναλωτή με εκπροσώπους των τραπεζών και άλλων φορέων για την εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, συναντήθηκε με εκπροσώπους όλων των τραπεζών και των φορέων που συνδράμουν τους καταναλωτές σε θέματα υπερχρέωσης, για να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών για την απροθυμία καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων να τους εξυπηρετήσουν στη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών ή και στην παραλαβή των αιτήσεων για εξώδικη ρύθμιση των οφειλών. Οι εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων διαβεβαίωσαν ότι τα εν λόγω προβλήματα δεν οφείλονται σε απροθυμία ή κακοπιστία των τραπεζών και ότι πλέον έχουν ενημερωθεί όλα τα καταστήματα για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Ο κύριος Σπυράκος υπενθύμισε ότι ο ν. 3869/10 υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν τη σχετική βεβαίωση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του οφειλέτη. Για κάθε παραβίαση της διάταξης αυτής προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ. Κατέστησε, δε, σαφές ότι οποιαδήποτε άρνηση παραλαβής των αιτήσεων χορήγησης βεβαίωσης οφειλών ή χορήγησης της βεβαίωσης αυτής τυχόν διαπιστωθεί στο μέλλον θα συνεπάγεται πλέον την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων. Για τη διευκόλυνση μάλιστα της εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, με σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή στις Διευθύνσεις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δίνεται εντολή στους αρμόδιους υπαλλήλους, εφόσον υφίσταται σχετική καταγγελία, να προσέρχονται στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με τον καταναλωτή και να συντάσσουν επί τόπου σχετική έκθεση για το γεγονός. Επομένως, οποιοσδήποτε καταναλωτής συναντήσει στο μέλλον άρνηση παραλαβής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών με οποιοδήποτε πρόσχημα ή εμπρόθεσμης χορήγησης αυτής μπορεί να απευθυνθεί στις Διευθύνσεις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ζητώντας τη συνδρομή τους, ή να καταγγείλει το γεγονός στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Ίδια έκθεση θα συντάσσεται για την περίπτωση άρνησης παραλαβής της αίτησης εξώδικης ρύθμισης της οφειλής, από την οποία πλέον θα τεκμαίρεται η αποτυχία της προσπάθειας εξώδικης ρύθμισης, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να ασκήσει το δικαίωμά του για δικαστική ρύθμιση των οφειλών του. Κατά την παραπάνω συνάντηση, επακολούθησε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των παραπάνω φορέων, με σκοπό την διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής της πρώτης φάσης στη ρύθμιση των χρεών, της επιδίωξης, δηλαδή, της εξώδικης ρύθμισης των χρεών. Όλοι οι φορείς αναγνώρισαν ότι ο νόμος δίνει σημαντικά κίνητρα για την αξιοποίησή της και είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να επιδιώξουν με ειλικρινή διάθεση την εξώδικη ρύθμιση των χρεών. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με ευθύνη απέναντι στους πολίτες, εποπτεύει, αναλαμβάνει δράσεις και αντιμετωπίζει άμεσα όλα τα προβλήματα που συναντώνται, διασφαλίζοντας στους υπερχρεωμένους πολίτες την ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα και τη ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισμού από τα χρέη που δίνει ο νόμος 3869/2010. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 8011197367 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για όλα τα ζητήματα εφαρμογής του νόμου.

Έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στις διαφημίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και επιβολή προστίμων για τους παραβάτες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στις διαφημίσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και επιβολή προστίμων για τους παραβάτες Τις τελευταίες ημέρες, με την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, παρατηρείται έξαρση στις διαφημίσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για την προσέλκυση νέων σπουδαστών. Συχνά, οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με τους καταναλωτές αναφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομικής μορφής τους, των υπηρεσιών που παρέχουν ή των πτυχίων που απονέμουν, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ενδέχεται να οδηγούν τους καταναλωτές σε λήψη απόφασης συναλλαγής με τα παραπάνω εκπαιδευτήρια, την οποία, αν γνώριζαν τα πραγματικά περιστατικά, ίσως να μην λάμβαναν. Ειδικότερα, ορισμένα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν τον όρο «Πανεπιστήμιο» ή “University”, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Άλλα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν τον όρο «Κολέγιο», μολονότι στην πραγματικότητα δεν συμπεριλαμβάνονται στην παλαιά λίστα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα αδειοδοτημένα Κολέγια, ούτε στη νέα με τα αδειοδοτημένα πλέον Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η χρήση των λέξεων «Πανεπιστήμιο» ή «Κολέγιο», υπό τις συνθήκες αυτές, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση του κοινού ως προς το επίπεδο και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι παραπάνω επιχειρήσεις. Ενόψει των παραπάνω, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994 που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σε επιχείρηση (“Hellenic American University”) που χρησιμοποιεί στις διαφημιστικές της ανακοινώσεις τον όρο «University», χωρίς να είναι Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Συγχρόνως, έχουν κινηθεί και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες για τον έλεγχο διαφημιστικών καταχωρίσεων και εμπορικών πρακτικών και άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν παράνομα τους προσδιοριστικούς τίτλους «Πανεπιστήμιο» ή «Κολέγιο» στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή καλλιεργούν ανακριβείς εντυπώσεις για το επίπεδο και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. Ορισμένα δε κέντρα ανακοίνωσαν ήδη στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή την απόσυρση του επίμαχου διαφημιστικού υλικού. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3848/2010: · τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που φέρουν νομίμως τον χαρακτηρισμό «Κολέγιο» μετονομάζονται σε «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» (ΚΕ.ΜΕ.). · τα ΚΕ.ΜΕ. οφείλουν να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας υπό το ισχύον καθεστώς και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τον τίτλο «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». · Απαγορεύεται στα ΚΕ.ΜΕ. να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες. · Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα. Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΚΕ.ΜΕ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν τον χαρακτηρισμό «ΚΕ.ΜΕ.» στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, τόνισε ότι «οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε όλες εκείνες τις εμπορικές πρακτικές αποσιώπησης ή παραπλανητικής παρουσίασης κρίσιμων στοιχείων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών αναφορικά με την επιλογή συγκεκριμένου εκπαιδευτηρίου». Σχετικές καταγγελίες και αναφορές μπορούν να γίνονται από τους καταναλωτές στην τηλεφωνική γραμμή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή 1520.

Υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ελληνική γλώσσα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ελληνική γλώσσα Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.1394/Β/06-09- 2010) και τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3- 3043/24-08-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 και 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά την προσφορά προς πώληση και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 9). Ανάλογη διάταξη υφίσταται σε όλες σχεδόν τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση σε γλώσσα κατανοητή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Έτσι καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα αναγραφής της σύνθεσης σε μία από τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, που προβλέπεται από το άρθρο 51 «Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων» της κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 7/09 (Φ.Ε.Κ. 1388/Β/13-7-2009). Στην παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατίθενται οι εμπορικές ονομασίες και οι περιγραφές των 48 υφανσίμων ινών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα υφαντουργικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Επίσης, προβλέπονται οι κανόνες αναγραφής της σύνθεσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όταν αυτά προορίζονται για μεταποίηση ή για διάθεση στον τελικό καταναλωτή. Προς διευκόλυνση τόσο των οικονομικών φορέων του κλάδου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσο και των ελεγκτικών αρχών, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3- 3043/24-08-2010 ενσωματώνονται, σε ένα ενιαίο κείμενο, όλες οι προγενέστερα εκδοθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τις ονομασίες των υφανσίμων (από το 1985 έως και το 2007), οι οποίες και καταργούνται με την έναρξη ισχύος της.

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή πληροφοριών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (80111 97367)

Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική τηλεφωνική γραμμή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η τηλεφωνική γραμμή έχει τον αριθμό 80111 97367 (που προκύπτει, προσθέτοντας στο 80111 τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα γράμματα ΧΡΕΟΣ). Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 22.00 και το Σάββατο από 9.00 έως 17.00. Η κλήση επιβαρύνεται μόνο με αστική χρέωση, από οπουδήποτε στην Ελλάδα κι αν καλεί ο καταναλωτής. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων στα Ειρηνοδικεία για τη ρύθμιση των χρεών αρχίζει από τις 3 Ιανουαρίου 2011, ενώ απαγορεύεται δίχως άλλο η διενέργεια πλειστηριασμού για κύρια ή μοναδική κατοικία του οφειλέτη μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2011. Η κατοικία προστατεύεται και μετά την ημερομηνία αυτή με απόφαση του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι οφειλέτες έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να επιδιώξουν την εξώδικη ρύθμιση των οφειλών τους κάτω από ήρεμες συνθήκες, χωρίς χρονικές πιέσεις http://www.efpolis.gr/filesbase/1176_sitefile-10332.pdf

ΑΠΕΡΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                        21/09/2010

ΑΠΕΡΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΧ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Εξαιτίας των μέτρων του μνημονίου η ελληνική οικονομία βουλιάζει, τα νοικοκυριά στενάζουν, πολλές επιχειρήσεις κλείνουν ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και η ανεργία συνεχώς διογκώνεται.

Οι πολίτες αιμορραγούν, μπροστά τα γεγονότα που δεν μπορούν να επηρεάσουν, που θυμώνουν δικαίως ή αδίκως.

Η αναπαραγωγή της ευτυχίας του πολίτη με επικοινωνιακούς λόγους και όχι με σωστές δράσεις δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσμα. Αγωνιούμε για τη βίαιη προσαρμογή μας.

Θυμώνουμε με τη συνήθη πρακτική των πολιτικών να φορτώνουν αλλού τις ευθύνες τους.

Η απεργία – άρνηση εργασίας των ιδιοκτητών Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων έρχεται να αναδείξει μία σειρά από προβλήματα και προβληματικές καταστάσεις που βασανίζουν πολιτικά και ουσιαστικά κοινωνικά την ελληνική κοινωνία.

Οι ενώσεις μας θεωρούν αναφαίρετο το δικαίωμα κάθε πολίτη να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, ιδιαίτερα όταν από αυτά εξαρτώνται βασικές βιοτικές του ανάγκες και στην προκείμενη περίπτωση τέτοιες είναι και οι ανάγκες των «απεργών».

Κάποιοι ιδιοκτήτες Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων μπορεί να έχουν αποτελέσει πολλάκις αντικείμενο παραπόνων για τους υπόλοιπους συγκοινωνούς καταναλωτές, όμως στην περίσταση αυτή θίγονται βασικές βιοτικές τους ανάγκες, καθώς «επένδυσαν» την ζωή τους στο επάγγελμα αυτό και η σχέση αυτή έρχεται άρδην να ανατραπεί από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

Άλλωστε, οι ιδιοκτήτες φορτηγών είναι καταναλωτές στις λοιπές εκφάνσεις της ζωής τους και αρκετοί από αυτούς μετέχουν στο καταναλωτικό κίνημα.

Η δημιουργία και ύπαρξη κοινωνικού συνδέσμου είναι αναγκαιότητα για την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και την κοινή πορεία πραγματικής προόδου.

Για να εμπεδωθεί και να αποκτήσει σάρκα και οστά ο κοινωνικός σύνδεσμος είναι αναγκαίο η αγωνιζόμενη ομάδα να συμμεριστεί και τις αντίστοιχες βιοτικές ανάγκες και των άλλων ομάδων, ιδίως όταν αποτελούν πλειοψηφικές ομάδες και ομάδες μη προνομιούχων.

Αντίστοιχα προβλήματα κάλυψης βιοτικών αναγκών είναι ευνόητο ότι θα αντιμετωπίσουν λόγω της «απεργίας» κυρίως οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά και για να υπάρξει κοινωνική συνοχή, συναίνεση και στήριξη της απεργίας είναι αναγκαίο να καλυφθούν οι βιοτικές ανάγκες της πλειοψηφίας της κοινωνίας, κυρίως των παραγωγών και των καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτό θα απευθύνουμε πρόσκληση στις ενώσεις των ιδιοκτητών Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων με στόχο να συμφωνηθεί η άρση της άρνησης εργασίας – απεργίας για δύο ημέρες κάθε εβδομάδα, ώστε να καλύπτονται οι βιοτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και να μεταφέρονται ευπαθή ελληνικά προϊόντα.

Περαιτέρω, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει σε όσα προβάλλει η κυβέρνηση σχετικά με τον «ανταγωνισμό» ως πολιτική επιλογή και ως λύση που εξυπηρετεί την κοινωνία και τους «καταναλωτές». Η πορεία του «ανταγωνισμού» και μάλιστα του «ελεύθερου» από την επίσημη καθιέρωσή του (συνθήκη Μάαστριχτ) μέχρι σήμερα, αποδεικνύει ότι δεν έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, όπως λειτουργεί στη χώρα μας.

Οι κοινωνίες δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους για να ενωθούν οι προσπάθειές τους για την κάλυψη των αναγκών τους, και όχι μέσω του ανταγωνισμού να δημιουργούνται αντιπαλότητες, που καταστρέφουν, προκαλούν σπατάλη κοινωνικών δυνάμεων, δυνατοτήτων και πόρων, εξαντλούν ανθρώπους και κοινωνίες και ευνοούν πάντοτε τους ισχυρούς. Η λύση είναι η κοινωνική συνεννόηση και συνεργασία.

Η πορεία των είκοσι ετών ανταγωνισμού καταδεικνύει τεράστια και συνεχή συγκέντρωση οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ισχύος ολοένα και σε λιγότερους. Στην πραγματικότητα ο «ανταγωνισμός» όπως λειτουργεί ευνοεί κυρίως τους οικονομικά ισχυρούς (ημεδαπούς, αλλοδαπούς, πολυεθνικούς) έναντι των αδυνάμων και όσων δεν έχουν στήριξη. Και το ερώτημα που τίθεται βασανιστικά είναι μήπως ο αποκαλούμενος «ελεύθερος ανταγωνισμός», η «απελευθέρωση των αγορών» έχει ουσιαστικά ένα αντικοινωνικό σκοπό: να εξαφανίσει τους πολλούς επ’ ωφελεία των λίγων και ισχυρών του χρήματος.

Η «απελευθέρωση της αγοράς» των οδικών μεταφορών είναι βέβαιο ότι θα λάβει χώρα επ’ ωφελεία των οικονομικά ισχυρών, και όπως λέγεται δύο μεγάλες ξένες πολυεθνικές μεταφορικές ετοιμάζονται να εισέλθουν και να κυριαρχήσουν με όρους αθέμιτου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά. Η λειτουργία αθέμιτων πρακτικών (αυτές που συνήθως ποτέ και πάντοτε εκ των υστέρων ελέγχει στην χώρα μας η λεγόμενη «αρχή ανταγωνισμού») νόμιμων, νομιμοφανών ή μη νόμιμων, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέες εξαρτήσεις από ολιγοπώλια και νέα κοινωνικά προβλήματα.

Καθώς οι λύσεις που ευνοούν την κοινωνία συνολικά είναι πάντοτε απλές για όσους σκέπτονται με γνώμονα το κοινό καλό και συμφέρον, η «απελευθέρωση» επιβάλλεται από το κοινωνικό συμφέρον μόνο όταν υπάρχει πραγματική κοινωνική ανάγκη που δεν εξυπηρετείται όταν π.χ. μία συντεχνία κρατά κλειστό τον αριθμό των επαγγελματιών με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.
Εμείς με τα υπάρχοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα θα προβούμε σε μία αυτονόητη πρόταση για την ρύθμιση της αγοράς προς το συμφέρον της κοινωνίας:

Να θεσπιστεί με νόμο ελάχιστη επιτρεπτή τιμή μεταφοράς ανά κυβοχιλιόμετρο και τοννοχιλιόμετρο στην χώρα, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και, ταυτόχρονα να θεσπιστεί και ανώτατη επιτρεπτή τιμή μεταφοράς ανά κυβοχιλιόμετρο και τοννοχιλιόμετρο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, αυθαιρεσίας και αντικοινωνικής καταχρηστικότητας.

Οι λύσεις που πραγματικά ευνοούν μια κοινωνία είναι απλές και βασίζονται στις αρχές της συνοχής, που είναι και οι αρχές και αιτίες της κοινωνικής δημιουργίας.
Πρωτοβουλία: Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών
Συνυπογράφουν:
Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου
Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Διατροφή των παιδιών στις σχολικές μονάδες.


Ιωάννινα 15-9-2010                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Διατροφή των παιδιών στις σχολικές μονάδες.


Οι γονείς θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια που αυτά βρίσκονται στο σχολείο. Αν δεν μπορούν να ετοιμάζουν κολατσιό από το σπίτι πρέπει να γνωρίζουν ότι η πώληση προϊόντων στα σχολικά κυλικεία πρέπει να ακολουθεί όσα ορίζει η νομοθεσία για το είδος και ποιότητα των πωλούμενων σ’ αυτά ειδών διατροφής.
 Το καλύτερο όμως  είναι ο μαθητής να παίρνει για κολατσιό τρόφιμα από το σπίτι.
-Εάν επιλέξουμε για το κολατσιό το σχολικό κυλικείο, θα πρέπει να κατευθύνουμε τον μαθητή, σε σωστές αγορές, και να το ρωτάμε πάντα τι αγόρασε για να γνωρίζουμε πρώτα τι έφαγε, αλλά και εάν διαχειρίστηκε σωστά το χαρτζιλίκι του.

 Οι γονείς να ζητήσουν ενημέρωση από τους συλλόγους γονέων ή τους διευθυντές των σχολείων ή από το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου και να απαιτήσουν εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.. Για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι συνυπεύθυνη η σχολική μονάδα, οι γονείς, η Δημόσια Διοίκηση.
Με βάση την Υγειονομική Διάταξη για τους κανόνες υγιεινής και τον καθορισμό των προϊόντων, που διατίθενται, από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, τα σχολικά κυλικεία των σχολείων της χώρας μας πρέπει να πωλούν:Σχολικά Κυλικεία Δημοτικών Σχολείων

 • Σάντουιτς - τόστ, με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό, τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, χωρίς μαγιονέζα και χωρίς βούτυρο. Καλό είναι να μη προστίθεται ούτε μαργαρίνη, αλλά αν προστεθεί, τότε η περιεκτικότητά της, σε trans λιπαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.
 • Απλά αρτοσκευάσματα (φρυγανιές, αρτίδια, φρατζολάκια, σησαμένια κουλούρια, παξιμάδια, κριτσίνια), σε ατομική συσκευασία (μέχρι 50g). Αν περιέχουν λιπαρές ουσίες, δεν πρέπει τα trans λιπαρά να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων.
 • Σταφιδόψωμο, μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία (έως 60g).
 • Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60g), η περιεκτικότητα των οποίων, σε trans λιπαρά, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Επίσης, ανά 100g, η ζάχαρη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10g, τα ολικά λιπαρά τα 10g, τα κορεσμένα λιπαρά τα 5g, το νάτριο (αλάτι) τα 0,5g.
 • Τυρόπιτα - σπανακόπιτα (έως 200g), με τυρί φέτα ή κασέρι.
 • Γιαούρτι, χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες.
 • Φρέσκα φρούτα, καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία.
 • Ξερά φρούτα, σε ατομική συσκευασία (έως 50 g).
 • Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, πλήρες ή με κακάο, χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική συσκευασία (έως 250ml το γάλα - κακάο, έως 330ml το άσπρο).
 • Ρυζόγαλο, κρέμα χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών και σε συσκευασία έως 150ml.
 • Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία (έως 330ml).
 • Εμφιαλωμένο νερό το 0,5 λίτρου.

Κυλικεία Γυμνασίων - Λυκείων - Νυχτερινών Σχολείων

 • Όλα τα παραπάνω, με μόνη διαφορά ότι το άσπρο γάλα μπορεί να πωλείται, σε συσκευασία έως 500ml.
 • Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομική συσκευασία (έως 50g).
 • Μέλι, σε ατομική συσκευασία.
 • Χαλβάς - παστέλι, σε ατομική συσκευασία (έως 50g).
 • Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε συσκευασία έως 30g.

Από όλα τα κυλικεία, διατίθεται καφές, και αφεψήματα, μόνο για το προσωπικό.

Παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου, πολλά κυλικεία κατά το προηγούμενο έτος διέθεταν  μη εγκεκριμένα είδη, με επιχείρημα την οικονομική απόδοση της επιχείρησης ή τη δυνατότητα των μαθητών να προμηθεύονται τα απαγορευμένα είδη, από τα γειτονικά καταστήματα.


Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, γνωρίζει σε γονείς και μαθητές ότι θα είναι παρόν  στα προβλήματα τους και ζητά την επικοινωνία τόσο των γονέων όσο και των μεγαλύτερων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, να του υποβάλλουν τα παράπονα τους και τις καταγγελίες, είτε προσωπικά στο γραφείο, που βρίσκεται  στην οδό Θ. Πασχίδη αριθ.52 στα Ιωάννινα, είτε τηλεφωνικά στο τηλ.2651065178 και 6946290582, είτε στο e.mail : inpka.hp@gmail.com .Επιλογή φροντιστηρίων                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιωάννινα 12-9-2010

    Συμβουλές για τη Νέα Σχολική Χρονιά

 Επιλογή φροντιστηρίων. Αφού  το εκπαιδευτικό σύστημα μας οδηγεί στα φροντιστήρια για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους να κάνουν έρευνα αγοράς ζητώντας πληροφορίες για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και των τιμών και να επιλέξουν αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Όταν καταλήξουν σε κάποιο φροντιστήριο να συζητήσουν όλα τα θέματα που θα οδηγήσουν σε απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και να λάβουν και γραπτώς τους όρους ώστε αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία να μπορέσει αυτή να λυθεί. Μην ξεχνάτε να ζητάτε τις αποδείξεις.
Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ.7/2009 Αγορανομική Διάταξη αρθρο 78 παρ.2 :
Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημά τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν.Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κ.λ.π.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Για πληροφορίες και παράπονα μπορείτε να απευθύνεστε στο Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στα τηλ: 2651065178 & 6946290582. -

Μεταξύ «Σκύλας και Χάρυβδης» οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί!
Iωάννινα  09/09/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταξύ «Σκύλας και Χάρυβδης» οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί!

Το τελειωτικό χτύπημα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όλων των καταναλωτών και ιδίως των  χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων σκέφτεται να δώσει η κυβέρνηση με τις «λύσεις» που σχεδιάζει προκειμένου να εισρεύσει χρήμα στα κρατικά ταμεία!
Την στιγμή που τα εισοδήματα των πιο αδύναμων οικογενειακών προϋπολογισμών  έχουν  μειωθεί κατά 20 έως 30%!,
Την στιγμή που ο πληθωρισμός «τρέχει» με ποσοστό σχεδόν 6% ! (ο υψηλότερος στην ευρωζώνη)
Την στιγμή που η ανεργία  έχει χτυπήσει έναν στους 8 εργαζόμενους!
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση  ομολογώντας την αποτυχία της να βρει λύσεις στα καίρια οικονομικά προβλήματα της χώρας  «απειλεί» τους καταναλωτές με νέους πειραματισμούς που έχουν αντίκτυπο στο ευρύ καταναλωτικό κοινό:
Είτε με αύξηση του Φ.Π.Α από το 11 στο 23%! Σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης,
Είτε με την εξομοίωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με αυτή  του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή με διπλασιασμό της τιμής του!
Δηλαδή η μόνη επιλογή που έχουμε οι καταναλωτές είναι να διαλέξουμε ποιος θα μας …καταπιεί, η Σκύλα ή η Χάρυβδης!
Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν βρίσκομαστε αντιμέτωποι με καταιγίδα μέτρων, λαμβάνοντας κάθε φορά τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χρειασθούν άλλα, πλην όμως η διαβεβαίωση αυτή διαψεύδεται την επομένη ημέρα. Ας καταλάβουν πια οι ιθύνοντες ότι πρέπει να παύσουν τους πειραματισμούς και να βρουν πραγματικές λύσεις, γιατί πλέον φέρουν ακέραια την ευθύνη για την επιβίωση μας.  Η αύξηση των πάσης φύσεως φόρων και επιβαρύνσεων και η μείωση των κάθε είδους παροχών προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας αποτελεί την εύκολη «λύση», η οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερη ευφυία και γνώσεις οικονομικών.  Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν κατέχει τη θέση αυτή για να βρίσκει αυτές τις «λύσεις», αλλά για να βρίσκει τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου ( Μέλος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών « Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ) καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την υιοθέτηση όλων αυτών των μέτρων που καθημερινά υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας και να αντιληφθεί   ότι οι καταναλωτές ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ το βάρος όλων αυτών των αυξήσεων όταν τα εισοδήματά μας μειώνονται..-

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Iωάννινα 6-9-2010 Νέα σχολική χρονιά!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Iωάννινα 6-9-2010 Νέα σχολική χρονιά! To Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου μαζί με τις ευχές του για Καλή Σχολική Χρονιά επισημαίνει τα εξής: Η πολύχρωμη αγορά των τετραδίων, των μολυβιών, των βιβλίων και των άλλων μικροπραγμάτων συναρπάζει τη φαντασία των παιδιών. Οι διάφορες εταιρίες παραγωγής σχολικών ειδών εκμεταλλεύονται αυτή τη φαντασία, για να δημιουργήσουν, στα παιδιά μας, στρεβλά καταναλωτικά πρότυπα και, τελικά, να τα οδηγήσουν, στον υπερκαταναλωτισμό. Από τα είδη, που προωθούνται στην αγορά, αρκετά είναι, εντελώς, περιττά. Αυτά που θεωρούνται απαραίτητα, για ένα μαθητή, διατίθενται, σε πολλές και διαφορετικές ποιότητες και τιμές. Η επιλογή των σχολικών ειδών πρέπει να βασίζεται στο αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, που θέτει το διδακτικό προσωπικό, ώστε να γίνεται καλύτερα και ευκολότερα η διεργασία της μάθησης, στο σχολείο και στο σπίτι. Βέβαια, τα σχολικά είδη έχουν ένα σημαντικό κόστος και, πολλές φορές, επιβαρύνουν, αρκετά, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι διαφορές τιμών, ανάμεσα στα απλά σχολικά και στα σχολικά, που είναι "της μόδας", είναι, πολλές φορές, αδικαιολόγητα, μεγάλες. Οι τιμές προϊόντων "διακοσμημένων" με σούπερ - ήρωες και καινοτομικά σχέδια, είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η αγορά σχολικών ειδών μπορεί να είναι μια εμπειρία συμμετοχής και μάθησης, τόσο για το γονέα όσο και για το μαθητή. Είναι μια ευκαιρία να περάσουν, μαζί, ένα όμορφο απόγευμα και να μάθουν, με ποιο τρόπο να κάνουν χρήσιμες και ευχάριστες αγορές. Συμβουλές για τις σχολικές μας αγορές Να συζητήσουμε, με το παιδί μας, να του εξηγήσουμε και να του δώσουμε να καταλάβει τις παγίδες των διαφημίσεων, για τα σχολικά είδη καθώς και τους τρόπους, που οι διάφορες εταιρείες μας οδηγούν, στην υπερκατανάλωση. Είναι πολύ βασικό, λοιπόν, να καταλάβει το παιδί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζεται, για το σχολείο και στο τι νομίζει ότι χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβει ότι η "ομορφιά" των σχολικών ειδών δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με τη μόδα της εποχής, αλλά, σίγουρα, επιβαρύνει το πορτοφόλι της οικογένειας. Αυτή η χρονική περίοδος μας προσφέρει μια από τις καλύτερες ευκαιρίες να εξηγήσουμε, στο παιδί μας, τα σωστά καταναλωτικά πρότυπα και τη στάση ζωής, που πρέπει να έχει απέναντι στην Κατανάλωση. Όταν βεβαιωθούμε ότι το παιδί μας κατάλαβε τους κινδύνους, ετοιμάζουμε ένα κατάλογο, με τα είδη που θεωρούμε απαραίτητα. Στη διαδικασία αυτή, το παιδί μας πρέπει να συμμετέχει. Αν πιστεύει ότι συναποφάσισε, μαζί μας, για τα σχολικά του είδη, θα αποφύγουμε τριβές, όταν θα κάνουμε τις αγορές μας. Είναι φυσικό, έστω και μετά από όλα αυτά, το παιδί μας, κάποιες στιγμές να παρασυρθεί, από την ποικιλία της αγοράς και να μας ζητήσει να αγοράσουμε κάποια πράγματα, τα οποία δεν είχαμε συμπεριλάβει, στον κατάλογο. Αν θεωρούμε ότι είναι περιττά πρέπει να αρνηθούμε, έστω και αν στεναχωρήσουμε το μικρό μας Καταναλωτή. Μελετούμε, με προσοχή, τη σήμανση των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τα χρώματα και τα σχέδια των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, στην πίεση του παιδιού μας, να του κάνουμε το χατίρι. Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι: Η διερεύνηση της αγοράς και η σύγκριση τιμών για το ίδιο είδος είναι απαραίτητη. Οι διαφημίσεις, συχνά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι κανόνες ασφάλειας, που ισχύουν για τα παιχνίδια και τα άλλα προϊόντα ισχύουν και για τα σχολικά είδη (ηλικίες, χημικά, απομιμήσεις κ.λπ.) Για πληροφορίες και παράπονα μπορείτε να απευθύνεστε στο Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στα τηλέφωνα 2651065178 ή 6946290582 , e.mail: inpka.hp@gmail.com.-