Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι περισσότεροι ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της πράσινης μετακίνησης

IP/11/360
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2011
Οι περισσότεροι ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ της πράσινης μετακίνησης
Όπως αποκάλυψε νέα έρευνα, οι περισσότεροι ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να δεχθούν συμβιβασμούς όσον αφορά την τιμή και τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου τους προκειμένου να μειωθούν οι επιβλαβείς εκπομπές. Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη τα δύο τρίτα περίπου αυτών που χρησιμοποιούν επιβατικά αυτοκίνητα στην ΕΕ δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να δεχθούν συμβιβασμούς σχετικά με την ταχύτητα του αυτοκινήτου τους προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές. Επιπλέον, οι περισσότεροι οδηγοί αυτοκινήτων (53%) συμφώνησαν να αντικατασταθούν τα τωρινά τέλη αυτοκινήτων από νέα συστήματα επιβολής τελών, με βάση την πραγματική χρήση των αυτοκινήτων τους. Ενώ οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να οδηγούν αυτοκίνητο λόγω της άνεσης που προσφέρει, περίπου τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ (71%) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης δημόσιων μέσων μεταφοράς συχνότερα, αν υπήρχε η δυνατότητα αγοράς ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντική ώθηση στις προσπάθειες της ΕΕ να καταστήσει τις μεταφορές περισσότερο βιώσιμες. Δείχνουν ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα διακυβεύματα και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον. Έξυπνες πρωτοβουλίες, όπως συστήματα πληρωμής ανάλογα με την οδήγηση και ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους δυνατούς τρόπους μεταφοράς, χρησιμοποιούν τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και δίδουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιλέγουν επαρκώς ενημερωμένοι τον τρόπο μετακίνησής τους.»
Απαραίτητοι συμβιβασμοί για οικολογικότερη οδήγηση
Η πλειονότητα των χρηστών επιβατικών αυτοκινήτων (66%) που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι θα ήταν δυνατόν να δεχθούν συμβιβασμούς όσον αφορά το μέγεθος του αυτοκινήτου προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές, ενώ το 62% δήλωσαν το ίδιο σχετικά με την ακτίνα δράσης του αυτοκινήτου – δηλαδή την απόσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί πριν να είναι αναγκαία η επανατροφοδότηση με καύσιμο ή η επαναφόρτιση του αυτοκινήτου. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (60%) θα ήσαν πρόθυμοι να καταβάλουν μεγαλύτερο τίμημα για το αυτοκίνητό τους, εφόσον αυτό θα συνέβαλλε στη μείωση των εκπομπών.
Υποστήριξη συστημάτων επιβολής τελών βασιζόμενων στην πραγματική χρήση επιβατικού αυτοκινήτου
Οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα τέλη αυτοκινήτων με νέα συστήματα επιβολής τελών που θα λάμβαναν υπόψη την πραγματική χρήση του επιβατικού αυτοκινήτου. Τα εν λόγω συστήματα ήσαν δημοφιλέστερα μεταξύ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων, το 53% των οποίων συμφώνησαν με την αντικατάσταση των υφιστάμενων τελών αυτοκινήτων.
Λόγοι επιλογής του αυτοκινήτου
Ευρεία πλειονότητα (71%) χρηστών αυτοκινήτων είχαν την αίσθηση ότι οι δημόσιες μεταφορές δεν προσφέρουν την ίδια άνεση όπως η οδήγηση. Το ίδιο ποσοστό (72%) οδηγών αυτοκινήτων ανέφεραν ότι η έλλειψη ανταποκρίσεων τους απέτρεπε από τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς (49% χαρακτήρισαν αυτό το λόγο ως «πολύ σημαντικό»). Η χαμηλή συχνότητα προσφοράς υπηρεσιών θεωρήθηκε σημαντική για το 64% των χρηστών αυτοκινήτων και το 54% τόνισαν την αναξιοπιστία των δημόσιων μεταφορών.
Ενθάρρυνση της συνδυασμένης χρήσης αυτοκινήτου με άλλους τρόπους μεταφοράς
Άτομα που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους σε καθημερινή βάση ρωτήθηκαν τι θα σήμαινε για αυτούς ο συνδυασμός με άλλους τρόπους μεταφοράς. Περίπου τα δύο τρίτα (65%) ανέφεραν ότι θα τους ήταν ευκολότερο να αλλάζουν από ένα τρόπο μεταφοράς σε άλλο, το 52% θα θεωρούσε ως κίνητρο την ύπαρξη καλύτερης (επιγραμμικής) πληροφόρησης σχετικά με τα ωράρια, το 47% θα θεωρούσε σημαντικό να γίνουν ελκυστικότεροι οι τερματικοί σταθμοί, ενώ το 38% να γίνει δυνατή η επιγραμμική αγορά εισιτηρίων.
Έντονο ενδιαφέρον για ενιαίο εισιτήριο που να καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς
Σχεδόν τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ (71%) δηλώνουν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο χρήσης των δημόσιων μεταφορών συχνότερα, αν γινόταν δυνατή η αγορά ενιαίου εισιτηρίου που να καλύπτει όλους τους δυνατούς δημόσιους τρόπους μεταφοράς. Αυτό υποστηρίχθηκε με επίταση και από τους οδηγούς αυτοκινήτων (66%).
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 25.570 ατόμων στα 27 κράτη μέλη, και ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αερομεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

IP/11/297
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2011
Αερομεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Κύπρο να θεσπίσει την επικαιροποιημένη έκδοση του οικείου εθνικού προγράμματος ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, το οποίο έχει παραμείνει αμετάβλητο από το 2004 παρά τις νέες αλλαγές που έχουν εισαχθεί με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή προβληματίζεται για το γεγονός ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη θεσπίσει επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, το οποίο να καθορίζει κατάλληλα τα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες και άλλες οντότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια της αεροπορίας. Επιπλέον, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας. Κατά συνέπεια, η Κύπρος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι οντότητες γνωρίζουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, ούτε να εξασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικών εθνικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Εάν οι κυπριακές αρχές δεν συμμορφωθούν με το ενωσιακό δίκαιο εντός του επόμενου διμήνου, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Οι κανόνες της ΕΕ
Με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (Κανονισμός 300/2008) καθορίζονται κοινά βασικά πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες για όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς. Στόχος της νομοθεσίας είναι η προστασία ανθρώπων και αγαθών από έκνομες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αερολιμένων και πτήσεων. Με την νομοθεσία θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με τον έλεγχο της πρόσβασης στους αερολιμένες, τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και με τους ελέγχους ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομείου. Η εξασφάλιση ορθής εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προκειμένου να το επιτύχουν, τα κράτη μέλη απαιτείται να εκπονήσουν και να διατηρούν εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στο οποίο να περιγράφονται τα μέτρα που απαιτούνται από τους αερολιμένες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις άλλες οντότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια της αεροπορίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να εκπονήσουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην χώρα.
Με ποιο τρόπο η Κύπρος δεν τηρεί τους εν λόγω κανόνες;
Το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας της Κύπρου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης και το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας, δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2004 που θεσπίσθηκε και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί έκτοτε στη νομοθεσία της ΕΕ. Παρόλο που οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ένα νέο πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης, αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται.
Πρακτικές επιπτώσεις της μη εφαρμογής
Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Κύπρος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι οντότητες γνωρίζουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια, ούτε και να εξασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικών εθνικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης.
Το επόμενο βήμα
Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Εάν δεν το πράξει, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης της ΕΕ, βλ. MEMO/11/162

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

IP/11/155
Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2011
Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Μετά τις αεροπορικές, τις σιδηροδρομικές και τις υδάτινες μεταφορές, εφεξής συγκεκριμένη δέσμη δικαιωμάτων των επιβατών θα καλύπτει και τις οδικές μεταφορές, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το νομικό πλαίσιο για τους χρήστες όλων των τρόπων μεταφοράς σε επίπεδο ΕΕ. Οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν και ιδίως οι επιβάτες με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα απολαύουν νέων δικαιωμάτων που θα τους προστατεύουν όταν ταξιδεύουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Χάρη στο νέο αυτό κανονισμό, τα δικαιώματα των επιβατών θα επεκταθούν και στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Οι επιβάτες οδικών μεταφορών θα επωφελούνται από τα ίδια βασικά ποιοτικά πρότυπα παροχής υπηρεσιών, οπουδήποτε και με όποιον τρόπο και αν ταξιδεύουν στην Ένωση. Με την έκδοση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, η προστασία των επιβατών της ΕΕ θα καλύπτει εφεξής όλους τους τρόπους μεταφοράς. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δημιουργήσει την πρώτη στον κόσμο ολοκληρωμένη ζώνη που καλύπτει τα δικαιώματα των επιβατών για όλους τους τρόπους μεταφοράς.»
Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εκδίδεται λίγο μετά την έκδοση του κανονισμού 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012.
Αφού πλέον επιτεύχθηκε η κάλυψη όλων των τρόπων μεταφοράς από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, η Επιτροπή θα συντάξει ανακοίνωση στην οποία θα προβαίνει σε επισκόπηση των χαρακτηριστικών της προστασίας των επιβατών σε όλους τους τομείς των μεταφορών με στόχο την προώθηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητάς τους στο πλαίσιο των όλο και περισσότερο διατροπικών μεταφορών.
Τα νέα δικαιώματα που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων (δηλ. άνω των 250 χιλιομέτρων) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 • προστασία επιβατών σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή φθοράς μετά από οδικό ατύχημα (η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να ορίζει μέγιστο ποσό χαμηλότερο των 220 000 ευρώ ανά επιβάτη και των 1 200 ευρώ ανά αποσκευή),
 • προστασία των επιβατών όσον αφορά τις άμεσες πρακτικές ανάγκες σε περίπτωση ατυχήματος (δυνατότητα για παροχή διανυκτέρευσης έως δύο νύχτες σε ξενοδοχείο, συνολικού ποσού 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση),
 • δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του μέσου μεταφοράς, και, εφόσον χρειαστεί, δωρεάν μεταφορά συνοδών,
 • εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων ή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • κατάλληλη βοήθεια (σνακ, γεύματα και αναψυκτικά) σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά,
 • ειδικότερα, σε τέτοιες περιπτώσεις οι μεταφορείς υποχρεούνται, αν παραστεί ανάγκη, να παράσχουν στους καθηλωμένους επιβάτες διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο για δύο νύχτες συνολικού ποσού έως 80 ευρώ τη νύχτα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κακών καιρικών συνθηκών ή μεγάλων φυσικών καταστροφών,
 • αποζημίωση ίση προς το 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 120 λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα, ματαίωσης του ταξιδιού και αδυναμίας του μεταφορέα να εξασφαλίσει στον επιβάτη είτε άλλο δρομολόγιο είτε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου.
Επιπλέον, τα ακόλουθα δικαιώματα θα εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες (δρομολόγια μεγαλύτερα ή μικρότερα των 250 χιλιομέτρων):
 • μη επιβολή διακρίσεων σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της εθνικότητάς τους,
 • μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος,
 • θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης,
 • διαθέσιμοι για όλους τους επιβάτες μηχανισμοί διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς,
 • ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.
Επόμενα βήματα
Ο κανονισμός, μετά από τη σημερινή του υπερψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έγκρισή του στις 31 Ιανουαρίου 2011 από το Συμβούλιο, θα εκδοθεί επίσημα αύριο. Αναμένεται να δημοσιευτεί πριν από το καλοκαίρι. Ο κανονισμός προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή του.

Πηγή  : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/155&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Νέος δικτυακός τόπος για να εντοπίζονται οικολογικότερα και οικονομικότερα αυτοκίνητα

IP/10/1654
Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2010
Νέος δικτυακός τόπος για να εντοπίζονται οικολογικότερα και οικονομικότερα αυτοκίνητα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει αύριο έναν εύχρηστο δικτυακό τόπο για να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το περιβάλλον να διαλέγει τα καθαρότερα και λιγότερο ενεργοβόρα οχήματα στην αγορά. Η πύλη «Clean Vehicle Portal» - που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.cleanvehicle.eu – θα βοηθήσει πολύ, επειδή με μια νέα οδηγία για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων1 απαιτείται, από τον Δεκέμβριο και μετά, στις πάσης φύσεως αγορές οχημάτων για δημόσιες μεταφορές να συνεκτιμώνται η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές CO2 και ρύπων. Η πύλη δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα σε ενωσιακό επίπεδο και σε όλα τα κράτη μέλη, πρόσβαση σε τεχνικά δεδομένα στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για οχήματα στην Ευρώπη, και διευκολύνει τις από κοινού προμήθειες.
Ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος Siim Kallas δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα οδηγία και ο αντίστοιχος δικτυακός τόπος θα δώσουν ώθηση σε καθαρές και ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες προβάλλοντας το πραγματικό κόστος της χρήσης οχημάτων. Θα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο το αρχικό κόστος αγοράς, αλλά επίσης η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές ρύπων σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Στον άξονα της πολιτικής μας για την τιμολόγηση του πάσης φύσεως κόστους, θα είναι λογικό να προτιμάται η οικολογικότερη επιλογή. Ο δικτυακός τόπος θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τον εντοπισμό αυτών των οικολογικότερων και οικονομικότερων οχημάτων.»
Η οδηγία επιβάλλει στον δημόσιο τομέα την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την αγοραστική του δύναμη για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων. Αντιπροσωπεύει κατά συνέπεια σημαντικό βήμα για την επίτευξη των ενωσιακών επιδιώξεων του 2020 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές CO2 και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος είναι να τονώσει την αγορά των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, και να παρακινήσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις από τον κλάδο. Οι αυξημένες πωλήσεις θα συντείνουν στη μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας και θα αποφέρουν σταδιακή βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων ολόκληρου του διαθέσιμου στόλου οχημάτων.
Το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων είναι μείζονος σημασίας για επαγγελματίες και ιδιώτες χρήστες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η νέα πύλη «Clean Vehicle Portal» καλύπτει τα πάντα, από επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, έως λεωφορεία. Δίνει πληροφορίες για τις διάφορες τεχνολογίες και για την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές των οχημάτων που διατίθενται στις ευρωπαϊκές αγορές. Δίνει γενική εικόνα των υφισταμένων κανόνων για τις προμήθειες και των καθεστώτων παροχής κινήτρων για καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα στα διάφορα κράτη μέλη, προσφέρει δε στήριξη στις από κοινού δημόσιες προμήθειες.
Την ανάπτυξη της πύλης «Clean Vehicle Portal» διαχειρίστηκε ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).
Περισσότερες πληροφορίες:
Οδηγία:
Πύλη για τα καθαρά οχήματα - Clean Vehicle Portal:
Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI):
Βλέπε επίσης MEMO/10/645
1 :
Οδηγία 2009/33/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009, ΕΕ L120 της15.5.2009, σ.5-12.
Πηγη : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1654&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ φροντίζει για την πάταξη των οδηγών οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο εξωτερικό

IP/10/1646
Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2010
Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ φροντίζει για την πάταξη των οδηγών οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο εξωτερικό
Οι οδηγοί θα διώκονται για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που διαπράττουν στο εξωτερικό. Στην κατηγορία των παραπτωμάτων αυτών ανήκουν και οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες – η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος, η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας και η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος – βάσει της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Μεταφορών των κρατών της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους που παραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, ο οποίος ειναι αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Οι αλλοδαποί οδηγοί είναι τρεις φορές πιθανότερο να υποπέσουν σε κάποια παράβαση, σε σύγκριση με έναν οδηγό ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πρεσβεύουν ότι όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό οι κανόνες δεν ισχύουν πλέον για αυτούς. Το μήνυμά μου είναι ότι όντως ισχύουν και ότι θα προχωρήσουμε πλέον στην εφαρμογή τους.»
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕ, οι ξένοι οδηγοί αποτελούν 5% της κυκλοφορίας, αλλά ευθύνονται για περίπου 15 % των παραβάσεων που οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα. Οι περισσότεροι μένουν ατιμώρητοι, χωρίς οι χώρες να είναι σε θέση να προβούν σε δίωξή τους μόλις αυτοί επιστρέφουν στον τόπο τους.
Οι προτάσεις
Στόχος της πρότασης οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Οι Υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία επί ενός κειμένου το οποίο εστιάζεται στις παραβάσεις που έχουν καίριο αντίκτυπο για την οδική ασφάλεια, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες:
1. Η υπερβολική ταχύτητα
2. Η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος
3. Η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας
4. Η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος
καθώς και
5. Η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών
6. Η αμέλεια των οδηγών να φορούν κράνη ασφαλείας
7. Η παράνομη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης
8. Η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα;
Οι προτάσεις παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και, κατά συνέπεια, δίωξης των οδηγών της ΕΕ για τις παραβάσεις που διαπράττονται σε άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος εκείνο στα μητρώα του οποίου είναι ταξινομημένο το όχημα. Στην πράξη, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν να τεθεί σε εφαρμογή ένα δίκτυο ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ της χώρας στην οποία διαπράττεται η παράβαση και της χώρας στα μητρώα της οποίας είναι ταξινομημένο το όχημα. Μόλις γίνονται γνωστά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη, θα του/της κοινοποιείται η αντίστοιχη κλήση για την παράβαση, για την οποία το σχετικό υπόδειγμα καθιερώνεται από την προτεινόμενη οδηγία.
Εναπόκειται στο κράτος μέλος στο οποίο βεβαιώνεται η παράβαση (στο οποίο έχει δαπραχθεί η παράβαση) να αποφασίσει σχετικά με την έμπρακτη συνέχεια που θα δίνεται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας. Η οδηγία δεν εναρμονίζει ούτε τη φύση της παράβασης, αλλά ούτε και τις επιβαλλόμενες ποινές για τη συγκεκριμένη παράβαση. Συνεπώς, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες στο κράτος μέλος της παράβασης, με βάση την εθνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τη φύση της παράβασης, αλλά και από τις ποινές .
Τι γίνεται στη συνέχεια;
Οι προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να εγκριθούν από τους ευρωβουλευτέs με ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρίν καταστούν νόμος. Στη συνέχεια παρέχεται προθεσμία δύο ετών στα κράτη μέλη για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο προτού αυτή να τεθεί σε ισχύ, ενδεχομένως έως το 2013.
Ιστορικό
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ κατά το διάστημα 2011-2020, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2010, έχει θέσει ως στόχο του να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος, καθώς επίσης και για τις στατιστικές ανά εκάστοτε χώρα για τους θανάτους που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα βλέπε (IP/10/970 και MEMO/10/343)
Πηγή :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1646&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Οδική ασφάλεια –διασυνοριακή επιβολή

1. Τι σημαίνει ακριβώς η διασυνοριακή επιβολή;
Δίωξη και πάταξη των τροχαίων παραβάσεων οι οποίες διαπράττονται με ένα όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος στο οποίο έχει διαπραχθεί η παράβαση.
2. Γιατί σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα στον τομέα αυτό;
Όπως εξαγγέλλεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020, η έγκριση και εφαρμογή της οδηγίας αυτής για τη διασυνοριακή επιβολή αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος του πλέγματος βασικών μέτρων που προβλέπεται να θεσπιστούν τα επόμενα χρόνια, για να επιτευχθεί ο στόχος να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων οδικής κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020.
3. Ποιο είναι το πρόβλημα;
Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι οδηγοί που διαπράττουν κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφεύγουν τη δίωξη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, λόγω της δυσχέρειας εξακρίβωσης των στοιχείων τους ή της έλλειψης της δυνατότητας ελέγχου της διεύθυνσης στην οποία είναι ταξινομημένο το όχημα.
4. Ποια αδικήματα καλύπτονται από την προτεινόμενη οδηγία;
Η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει να εστιαστούν τα μέτρα στις τέσσερεις παραβάσεις οι οποίες ευθύνονται για το 75% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή στην υπέρβαση ταχύτητας, την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την παραβίαση του απαγορευτικού σήματος κόκκινου φωτεινού σηματοδότη.
Στην εν λόγω πρόταση προβλέπεται η περαιτέρω επέκταση των μέτρων, ώστε να καλύπτονται και άλλες παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, η αμέλεια των οδηγών να φορούν κράνη ασφαλείας, η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η παράνομη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης
5. Εναρμονίζει η πρόταση τις ποινές για παραβάσεις της οδικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ; Αριθ.
Η οδηγία δεν εναρμονίζει ούτε τη φύση της παράβασης, ούτε τις ποινές που επιβάλλονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτές αποφασίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου έχει διαπραχθεί το αδίκημα.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση εξετάζει μόνο το ενδεχόμενο επιβολής ποινών· τα θέματα των βαθμών ποινής σε συνδυασμό με την άδεια οδήγησης και της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης δεν εξετάζονται.
6. Πώς θα λειτουργήσει; Πώς το μέτρο αυτό θα επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν τους παραβάτες από το εξωτερικό;
Με την εφαρμογή ενός δικτύου ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων που επιτρέπει να εντοπίζεται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Μόλις είναι γνωστά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του κατόχου θα του κοινοποιείται η σχετική κλήση, το υπόδειγμα της οποίας καθιερώνεται από την προτεινόμενη οδηγία. Στο κράτος μέλος όπου βεβαιώνεται η παράβαση (στο οποίο διαπράττεται η παράβαση) εναπόκειται να μεριμνήσει για τη μετάφραση της κοινοποιούμενης επιστολής στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έγγραφο ταξινόμησης του οχήματος.
7. Τι θα συμβεί εάν ο παραβάτης δεν ταυτίζεται με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος;
Στην κλήση που κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για την παράβαση περιλαμβάνεται σχετικό έντυπο απάντησης που του/της παρέχει τη δυνατότητα να χορηγήσει τα σχετικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του οδηγού.
8 Τι θα συμβεί εάν ο παραλήπτης απλώς αγνοήσει το αίτημα;
Υπάρχει ήδη μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των χρηματικών κυρώσεων η οποία καλύπτει επίσης τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου προβλέπεται ότι η τελική καταδικαστική απόφαση για την πληρωμή ενός προστίμου από ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη μέλη.
Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή για τις παραβάσεις της οδικής κυκλοφορίας εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια, δεδομένου ότι στόχος της είναι ο εντοπισμός του παραβάτη. Η απόφαση πλαίσιο θα εφαρμόζεται όμως ως έσχατη λύση σε περίπτωση μη πληρωμής από τον παραβάτη.
9. Τι αναμένει ακριβώς η Επιτροπή από τα κράτη μέλη;
Μόλις επέλθει συμφωνία για το τελικό κείμενο, τα κράτη μέλη θα έχουν δύο έτη στη διάθεσή τους για να το μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα συγκροτήσουν το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και θα τι θέσουν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα από κοινού χρησιμοποίησης των πληροφοριών για τις πινακίδες κυκλοφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο ΕΕ. Οι ανταλλαγές θα γίνονται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα έγγραφα ταξινόμησης των οχημάτων.
10. Ποιο αντίκτυπο θα έχει αυτό το μέτρο; Πόσο σημαντικά είναι τα προβλήματα που προκαλούνται από οδηγούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι;
 • Οι οδηγοί μη μόνιμοι κάτοικοι αντιπροσωπεύουν 5% περίπου της οδικής κυκλοφορίας στην ΕΕ, αλλά η αναλογία στην ΕΕ των οδηγών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και οι οποίοι διαπράττουν κάποια υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανέρχεται σε 15%, επί του συνόλου των παραβάσεων που αφορούν υπέρβαση ορίου ταχύτητας.
 • Με ένα όχημα ταξινομημένο στο εξωτερικό είναι επίσης τρεις φορές πιθανότερο να διαπραχθεί κάποια παράβαση από έναν οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος.
 • Σε περιπτώσεις όπως στη Γαλλία, όπου η διέλευση και ο τουρισμός εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς, οι παραβάσεις λόγω υπέρβασης των ορίων ταχύτητας από τους μη κατοίκους μπορούν να φθάσουν σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού παραβάσεων και να αυξηθούν σε 40-50% κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής του έτους.
 • Στο πλαίσιο αυτό, τα θετικά αποτελέσματα του εν λόγω μέτρου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, και η Ισπανία.
 • Το μέτρο θα έχει επίσης σημαντικό αποτρεπτικό αντίκτυπο, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να σέβονται τις ρυθμίσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οποίοι ισχύουν στη χώρα υποδοχής.
Το μέτρο αυτό, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, θα εξαλείψει επίσης την ατιμωρησία των ξένων οδηγών η οποία σήμερα προκαλεί συναισθήματα αδικίας όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους περιορίζοντας σημαντικά την αποδοχή των μέτρων επιβολής. Εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ξένων και άλλων οδηγών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι.
11. Ποια μέτρα θα λάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων των οδηγών;
Οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνονται σεβαστοί. Η προτεινόμενη οδηγία δίνει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης και της διαγραφής των προσωπικών στοιχείων τους που καταχωρίζονται και ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος.
12. Ιστορικό
Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2010 φιλόδοξα σχέδια στόχος των οποίων είναι η μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης κατά το ήμισυ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Το φάσμα των προτεινόμενων πρωτοβουλιών εκτείνεται από τον καθορισμό υψηλότερων προδιαγραφών στα θέματα της ασφάλειας των οχημάτων, τη βελτίωση της κατάρτισης των χρηστών της οδικής κυκλοφορίας έως και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Όπως δήλωσε κατά την εγκαινίαση του προγράμματος δράσης ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις μεταφορές: «Εκατό άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στους δρόμους της Ευρώπης. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο από το 2001 και έχουμε πετύχει να διασώσουμε σχεδόν 80.000 ζωές. Όμως, ο αριθμός των θανατηφόρων περιστατικών και των τραυματισμών στους δρόμους μας εξακολουθεί να είναι απαράδεκτος. Εξετάζουμε ποιο είδος αυτοκινήτων οδηγούν οι αυτοκινητιστές, σε ποιες περιοχές οδηγούν, αλλά και πώς οδηγούν και θέλουμε να περικοπεί ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020.»
Στο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020: καθορίζεται ένα μείγμα πρωτοβουλιών που εστιάζονται στην πραγματοποίηση βελτιώσεων στα οχήματα, τις υποδομές και τη συμπεριφορά των χρηστών της οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν επτά στρατηγικοί στόχοι: Βελτιωμένα μέτρα ασφάλειας για τα φορτηγά και τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης· η κατασκευή ασφαλέστερων οδικών αρτηριών· η ανάπτυξη ευφυών οχημάτων· η ενίσχυση των αδειών εκμετάλλευσης και της κατάρτισης· η βελτιωμένη επιβολή των μέτρων· η στοχοθέτηση των τραυματισμών· ο νέος εστιασμός στους μοτοσικλετιστές.

Πηγή :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/642&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Γιατί στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. πληρώνουμε εισφορά υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτ. Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ΕΡΤ) και πως υπολογίζονται;

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να εισπράττει μαζί με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 29/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.
Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα χρεωσταία τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση.
Το ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιβλήθηκε με το Νόμο 1730/87. Με βάση το άρθρο 14 του νόμου αυτού υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μετρητή ή μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε μετρητή.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
 • Οι αγροτικοί πελάτες (Ν. 2644/98),
 • Οι μετρητές των οποίων η αξία του ρεύματος δεν υπερβαίνει τα € 1,47 μηνιαίως (Ν. 2644/98), και
 • Οι μετρητές από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξαρτήτως της χρήσης τους (Ν. 3419/2005).
Περισσότερες πληροφορίες για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η.

Καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στη συσκευασία των βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille.