Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οδική ασφάλεια –διασυνοριακή επιβολή

1. Τι σημαίνει ακριβώς η διασυνοριακή επιβολή;
Δίωξη και πάταξη των τροχαίων παραβάσεων οι οποίες διαπράττονται με ένα όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος στο οποίο έχει διαπραχθεί η παράβαση.
2. Γιατί σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα στον τομέα αυτό;
Όπως εξαγγέλλεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020, η έγκριση και εφαρμογή της οδηγίας αυτής για τη διασυνοριακή επιβολή αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος του πλέγματος βασικών μέτρων που προβλέπεται να θεσπιστούν τα επόμενα χρόνια, για να επιτευχθεί ο στόχος να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων οδικής κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020.
3. Ποιο είναι το πρόβλημα;
Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι οδηγοί που διαπράττουν κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφεύγουν τη δίωξη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, λόγω της δυσχέρειας εξακρίβωσης των στοιχείων τους ή της έλλειψης της δυνατότητας ελέγχου της διεύθυνσης στην οποία είναι ταξινομημένο το όχημα.
4. Ποια αδικήματα καλύπτονται από την προτεινόμενη οδηγία;
Η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει να εστιαστούν τα μέτρα στις τέσσερεις παραβάσεις οι οποίες ευθύνονται για το 75% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή στην υπέρβαση ταχύτητας, την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την παραβίαση του απαγορευτικού σήματος κόκκινου φωτεινού σηματοδότη.
Στην εν λόγω πρόταση προβλέπεται η περαιτέρω επέκταση των μέτρων, ώστε να καλύπτονται και άλλες παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, η αμέλεια των οδηγών να φορούν κράνη ασφαλείας, η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η παράνομη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης
5. Εναρμονίζει η πρόταση τις ποινές για παραβάσεις της οδικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ; Αριθ.
Η οδηγία δεν εναρμονίζει ούτε τη φύση της παράβασης, ούτε τις ποινές που επιβάλλονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτές αποφασίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου έχει διαπραχθεί το αδίκημα.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση εξετάζει μόνο το ενδεχόμενο επιβολής ποινών· τα θέματα των βαθμών ποινής σε συνδυασμό με την άδεια οδήγησης και της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης δεν εξετάζονται.
6. Πώς θα λειτουργήσει; Πώς το μέτρο αυτό θα επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν τους παραβάτες από το εξωτερικό;
Με την εφαρμογή ενός δικτύου ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων που επιτρέπει να εντοπίζεται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Μόλις είναι γνωστά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του κατόχου θα του κοινοποιείται η σχετική κλήση, το υπόδειγμα της οποίας καθιερώνεται από την προτεινόμενη οδηγία. Στο κράτος μέλος όπου βεβαιώνεται η παράβαση (στο οποίο διαπράττεται η παράβαση) εναπόκειται να μεριμνήσει για τη μετάφραση της κοινοποιούμενης επιστολής στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο έγγραφο ταξινόμησης του οχήματος.
7. Τι θα συμβεί εάν ο παραβάτης δεν ταυτίζεται με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος;
Στην κλήση που κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για την παράβαση περιλαμβάνεται σχετικό έντυπο απάντησης που του/της παρέχει τη δυνατότητα να χορηγήσει τα σχετικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του οδηγού.
8 Τι θα συμβεί εάν ο παραλήπτης απλώς αγνοήσει το αίτημα;
Υπάρχει ήδη μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των χρηματικών κυρώσεων η οποία καλύπτει επίσης τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου προβλέπεται ότι η τελική καταδικαστική απόφαση για την πληρωμή ενός προστίμου από ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη μέλη.
Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διασυνοριακή επιβολή για τις παραβάσεις της οδικής κυκλοφορίας εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια, δεδομένου ότι στόχος της είναι ο εντοπισμός του παραβάτη. Η απόφαση πλαίσιο θα εφαρμόζεται όμως ως έσχατη λύση σε περίπτωση μη πληρωμής από τον παραβάτη.
9. Τι αναμένει ακριβώς η Επιτροπή από τα κράτη μέλη;
Μόλις επέλθει συμφωνία για το τελικό κείμενο, τα κράτη μέλη θα έχουν δύο έτη στη διάθεσή τους για να το μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα συγκροτήσουν το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και θα τι θέσουν σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα από κοινού χρησιμοποίησης των πληροφοριών για τις πινακίδες κυκλοφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο ΕΕ. Οι ανταλλαγές θα γίνονται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα έγγραφα ταξινόμησης των οχημάτων.
10. Ποιο αντίκτυπο θα έχει αυτό το μέτρο; Πόσο σημαντικά είναι τα προβλήματα που προκαλούνται από οδηγούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι;
  • Οι οδηγοί μη μόνιμοι κάτοικοι αντιπροσωπεύουν 5% περίπου της οδικής κυκλοφορίας στην ΕΕ, αλλά η αναλογία στην ΕΕ των οδηγών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και οι οποίοι διαπράττουν κάποια υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανέρχεται σε 15%, επί του συνόλου των παραβάσεων που αφορούν υπέρβαση ορίου ταχύτητας.
  • Με ένα όχημα ταξινομημένο στο εξωτερικό είναι επίσης τρεις φορές πιθανότερο να διαπραχθεί κάποια παράβαση από έναν οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος.
  • Σε περιπτώσεις όπως στη Γαλλία, όπου η διέλευση και ο τουρισμός εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς, οι παραβάσεις λόγω υπέρβασης των ορίων ταχύτητας από τους μη κατοίκους μπορούν να φθάσουν σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού παραβάσεων και να αυξηθούν σε 40-50% κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής του έτους.
  • Στο πλαίσιο αυτό, τα θετικά αποτελέσματα του εν λόγω μέτρου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, και η Ισπανία.
  • Το μέτρο θα έχει επίσης σημαντικό αποτρεπτικό αντίκτυπο, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να σέβονται τις ρυθμίσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οποίοι ισχύουν στη χώρα υποδοχής.
Το μέτρο αυτό, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, θα εξαλείψει επίσης την ατιμωρησία των ξένων οδηγών η οποία σήμερα προκαλεί συναισθήματα αδικίας όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους περιορίζοντας σημαντικά την αποδοχή των μέτρων επιβολής. Εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ξένων και άλλων οδηγών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι.
11. Ποια μέτρα θα λάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων των οδηγών;
Οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνονται σεβαστοί. Η προτεινόμενη οδηγία δίνει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης και της διαγραφής των προσωπικών στοιχείων τους που καταχωρίζονται και ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος.
12. Ιστορικό
Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2010 φιλόδοξα σχέδια στόχος των οποίων είναι η μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης κατά το ήμισυ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Το φάσμα των προτεινόμενων πρωτοβουλιών εκτείνεται από τον καθορισμό υψηλότερων προδιαγραφών στα θέματα της ασφάλειας των οχημάτων, τη βελτίωση της κατάρτισης των χρηστών της οδικής κυκλοφορίας έως και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Όπως δήλωσε κατά την εγκαινίαση του προγράμματος δράσης ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις μεταφορές: «Εκατό άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στους δρόμους της Ευρώπης. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο από το 2001 και έχουμε πετύχει να διασώσουμε σχεδόν 80.000 ζωές. Όμως, ο αριθμός των θανατηφόρων περιστατικών και των τραυματισμών στους δρόμους μας εξακολουθεί να είναι απαράδεκτος. Εξετάζουμε ποιο είδος αυτοκινήτων οδηγούν οι αυτοκινητιστές, σε ποιες περιοχές οδηγούν, αλλά και πώς οδηγούν και θέλουμε να περικοπεί ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020.»
Στο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020: καθορίζεται ένα μείγμα πρωτοβουλιών που εστιάζονται στην πραγματοποίηση βελτιώσεων στα οχήματα, τις υποδομές και τη συμπεριφορά των χρηστών της οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν επτά στρατηγικοί στόχοι: Βελτιωμένα μέτρα ασφάλειας για τα φορτηγά και τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης· η κατασκευή ασφαλέστερων οδικών αρτηριών· η ανάπτυξη ευφυών οχημάτων· η ενίσχυση των αδειών εκμετάλλευσης και της κατάρτισης· η βελτιωμένη επιβολή των μέτρων· η στοχοθέτηση των τραυματισμών· ο νέος εστιασμός στους μοτοσικλετιστές.

Πηγή :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/642&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: