Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ :

object width="412" height="336" id="flashcontent-8589335487847433190" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0">
      

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ONLINE

      

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

      

Flashback: Το άνοιγμα της υγειονομικής περίθαλψης Ένας νέος νόμος για την υγειονομική περίθαλψη διασυνοριακά περιγράφει ο οποίος μπορεί να αναζητήσει θεραπεία και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό.

      

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

  

www.europarltv.europa.eu