Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Εισπρακτικές Εταιρίες

Αξίζει να ενημερωθούν και από το δικό μας βήμα οι καταναλωτές δανειακών προϊόντων και πιστωτικών καρτών ότι με τον  νόμο (Ν.3758/2009), ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών, που πλέον μετονομάστηκαν σε Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τίθεται για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για αυτές τις επιχειρήσεις, με σκοπό την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες και παράνομες πρακτικές.
Έτσι σύμφωνα με το νέο αυτό νόμο, οι βασικές Αρχές που πρέπει να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (εισπρακτικές εταιρείες) κατά την ενημέρωση και επικοινωνία με τον οφειλέτη:
 • Κατά την ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, οι Εταιρείες Ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται στον οφειλέτη με ευπρέπεια και ειλικρίνεια, να σέβονται την προσωπικότητά του, αλλά και την ιδιωτική του ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και το τραπεζικό του απόρρητο.
 • Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης πρέπει να προηγείται επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του οφειλέτη.
 • Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη οι Εταιρείες έχουν υποχρέωση να εμφανίζουν τον αριθμό προέλευσης κλήσης (Δεν επιτρέπεται η κλήση προς τον οφειλέτη από τηλεφωνική γραμμή με την ένδειξη «Απόκρυψη»).
 • Οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες σχετικά με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας. Επιπλέον πρέπει να δηλώνεται στον οφειλέτη ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες από το νόμο να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο καταχωρούνται και τα πλήρη στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων τους.
 • Δεν πρέπει να ενοχλείται ο οφειλέτης, τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, περισσότερες από μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.
Περιορισμοί που επιβάλλονται στις Εταιρείες Ενημέρωσης:
 • Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να εισπράξουν οι ίδιες με οποιονδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή να αναθέσουν την είσπραξη σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ο οφειλέτης πρέπει να ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα (π.χ. διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα (Ν. 2472/1997).
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας.
 • Δεν επιτρέπεται να οχλείται ο οφειλέτης για χρέη που έχουν υποβληθεί σε διακανονισμό ή έχουν παραγραφεί ή για απαιτήσεις που απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί από αμετάκλητες δικαστικές απόφάσεις.
 • Ο οφειλέτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες για την ανάθεση της ενημέρωσης σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από το δανειστή προς την Εταιρεία Ενημέρωσης.
 • Απαγορεύεται στις Εταιρείες η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.
 • Προβλέπεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη σε περίπτωση διακανονισμού ή ρύθμισης της οφειλής τους. Όμως δεν επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας σε περίπτωση απλής ενημέρωσης για την οφειλή.
Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τον οφειλέτη, όπως:
 • Να εμφανίζουν κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη ιδιότητες που δεν διαθέτουν, όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
 • Να ασκούν οποιαδήποτε σωματική βία ή ψυχολογική πίεση στον οφειλέτη, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία ή η ζωή του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 • Να επιδεικνύουν προσβλητική συμπεριφορά ή να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις εναντίον του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Να δυσφημίζουν ή ακόμη και να απειλούν ότι θα δυσφημίσουν τον οφειλέτη στον οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον.
 • Να εκμεταλλεύονται περιστάσεις αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη (π.χ. βαριά ασθένεια).
 • Να απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη (π.χ. κατάσχεση και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση που να διατάσσει την αναγκαστική εκτέλεση).
 • Να δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στον οφειλέτη (π.χ. σχετικά με το χρέος του).
 • Να ενοχλούν πρόσωπα της οικογένειας του οφειλέτη σχετικά την εξόφληση του χρέους.
 • Να παραπλανούν τον οφειλέτη παρουσιάζοντάς του έγγραφα που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για επίσημα δικαστικά έγγραφα (π.χ. εκθέσεις κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων).
 • Να δίνουν ανακριβείς πληροφορίες στον οφειλέτη σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης της πληρωμής.
Ειδικές υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης:
 • Σε περίπτωση έγγραφης επικοινωνίας με τον οφειλέτη (π.χ. επιστολή), οι Εταιρείες Ενημέρωσης υποχρεούνται επιπλέον να αναγράφουν την πλήρη εμπορική τους επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας τους με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό fax και διεύθυνση e-mail, καθώς και τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.
 • Εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη, οι Εταιρείες οφείλουν να τον ενημερώσουν εγγράφως και με δικά τους έξοδα, για το ύψος και την προέλευση της οφειλής κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα και λοιπές προσαυξήσεις, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία.
Κυρώσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία, η Εταιρεία Ενημέρωσης δεν τηρεί τις παραπάνω προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις, καλούνται οι θιγόμενοι οφειλέτες να διαμαρτύρονται εγγράφως στο δανειστή – τράπεζα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης εμάς  και την ΕΚΠΟΙΖΩ, καθώς προβλέπονται για την εταιρεία αυστηρότατες κυρώσεις (πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, ακόμη και διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο σε περίπτωση υποτροπής).
Πηγή: www.ekpizo.gr
http://lawblog.gr/

" Ανάκληση προϊόντος με αλλεργιογόνες ουσίες " ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΡΟΛΣ ΜΕ ΤΣΙΛΙ ΒΙΟ "

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (20-01-2011) New

Πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ για τις "πειραγμένες" αντλίες

Βαριές καμπάνες σε όσους εξαπατούν τους καταναλωτές


Υπερψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία τιμωρούνται με αυστηρότατες κυρώσεις, όσοι πρατηριούχοι πετρελαίου και βενζίνης «πειράζουν» τις αντλίες.
Η τροπολογία προβλέπει κατάσχεση του «πειραγμένου» οργάνου, ελάχιστο χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και μέγιστο 500.000 ευρώ για κάθε αντικανονικά λειτουργούσα αντλία, διοικητικές και χρηματικές κυρώσεις για όσους μετείχαν στην συγκεκριμένη διαδικασία εξαπάτησης του καταναλωτή και οριστική αφαίρεση της άδειας της επιχείρησης.
Το σύνολο των κομμάτων εκφράστηκε θετικά υπέρ της ρύθμισης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε «παρών», με την εισηγήτριά του Ευαγγελία Πασχαλίδου- Αμανατίδου, να θεωρεί «πιο σημαντικό ζήτημα» την επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, από την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης και τους πρόσθετους φόρους στα καύσιμα.

Πηγή : http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/50186

Φτηνό λάδι προκάλεσε αναστάτωση στην Καλαμάτα...

Καραμπινάτη περίπτωση παράνομης τυποποίησης και διακίνησης


Παράνομη τυποποίηση και διακίνηση ελαιολάδου εντόπισε σε super market στην Καλαμάτα μικτό συνεργείο ελέγχου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Χρήστος Μαλαπάνης, την περασμένη εβδομάδα το super market Καρφούρ στην Καλαμάτα, είχε σε προσφορά το ελαιόλαδο ''ΚΟΡΕ ΚΤΗΜΑ'' έξτρα παρθένο της συσκευασίας των πέντε λίτρων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή που δημιούργησε αναστάτωση και σύγχυση στην τοπική κοινωνία και αποτέλεσε αντικείμενο εκπομπών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η δημοσιοποίηση του θέματος προκάλεσε τη συγκρότηση μικτού συνεργείου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τις Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το οποίο πήγε στο super market και πήρε δείγμα το οποίο στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Παράλληλα, όμως, με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ''ΚΟΡΕ Α.Ε.'' που εδρεύει στο Κορωπί, δεν έχει άδεια συσκευασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και ο κωδικός αριθμός που αναγραφόταν στην συσκευασία ανήκει στην εταιρεία ''ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.''. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ύστερα από αυτά ενημερώθηκε ο ΕΦΕΤ, ο οποίος είναι και αρμόδιος για τον περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων.
Όπως εξήγησε ο κ. Μαλαπάνης, στο super market της Καλαμάτας είναι μικρές οι ποσότητες από τη συγκεκριμένη συσκευασία και περιμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να εξακριβωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου.
Επιπλέον, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ονομασία της εταιρείας ΚΟΡΕ είχε εμπλακεί και το 2008 στην υπόθεση του επιμολυσμένου ουκρανικού λαδιού.

Πηγή : http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/50194

Πρόστιμα €21.500 για παραπλάνηση καταναλωτών στον κλάδο του μελιού .!


Πρόστιμα συνολικού ύψους 21.500 ευρώ επέβαλαν οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίουτου Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο του μελιού. 

Ειδικότερα, δυο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υπέπεσαν σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένες που συνιστούν παραπλάνηση του καταναλωτή. 

Οι εταιρείες πωλούσαν μέλι ως ελληνικό, χωρίς όμως να διαθέτουν στοιχεία της χώρας προέλευσης του μελιού επί των τιμολογίων, των συσκευασιών, αλλά και των πινακίδων, δηλαδή χωρίς στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ελληνικότητα του προϊόντος. 

Σημειώνεται ότι στη μια εκ των δύο εταιρειών ασκήθηκε και ποινική δίωξη.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βρίσκεται σε επαφές με την Επαγγελματική Ένωση Μελιού για την τροποποίηση και βελτίωση της Αγορανομικής Διάταξης σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών από παραπλανήσεις αλλά και της βελτίωσης των άρθρων για τη διακίνηση του ελληνικού μελιού.


Πηγή:www.capital.gr