Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Tα "πράσινα τέλη" κυκλοφορίας για όλα τα Ι.ΧΑλλάζει ριζικά ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας για όσους αγοράσουν αυτοκίνητο μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010. Πλέον το αντίτιμο για το σήμα θα συνδέεται αποκλειστικά με τις εκπομπές ρύπων. Το enet.gr έκανε τους υπολογισμούς για περισσότερα από 2300 μοντέλα και παρουσιάζει τους αναλυτικούς πίνακες.
Πατήστε εδώ:   www.enet.gr

http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&id=211260

Ενώσεις Καταναλωτών - Μητρώο

Εκτύπωση
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώσεις καταναλωτών είναι σωματεία που έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση καταναλωτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Α) Μητρώο Eνώσεων Καταναλωτών

Κατεβάστε το Μητρώο

Ένας κόσμος χωρίς μέλισσες; 

Ένας κόσμος χωρίς μέλισσες; : "– Απεστάλη με Google Toolbar"

Ευρώπη χωρίς σύνορα και για τους ασθενείς 

Ευρώπη χωρίς σύνορα και για τους ασθενείς : "– Απεστάλη με Google Toolbar"

Οι επενδύσεις, τα ακίνητα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο συγκαταλέγονται στις καταναλωτικές αγορές με τη χαμηλότερη βαθμολογία


IP/10/1369
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2010

Η αγορά «επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου είναι οι τρεις αγορές που είναι πιθανότερο να απογοητεύσουν τους καταναλωτές στην ΕΕ, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές για το φθινόπωρο του 2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα. Μεταξύ των αγορών εμπορευμάτων, τη χαμηλότερη επίδοση είχαν η αγορά «μεταχειρισμένων αυτοκινήτων», η «ένδυση και η υπόδηση» και η αγορά κρέατος. Στην άλλη άκρη του φάσματος, οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζουν καλά αποτελέσματα παρά τις αναστατώσεις που προκλήθηκαν την άνοιξη του 2010, ενώ οι καταναλωτές εκτιμούν επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα του πολιτισμού. Ο πίνακας αποτελεσμάτων ταξινομεί τις καταναλωτικές αγορές εξετάζοντας δείκτες όπως η συγκρισιμότητα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ικανοποίηση, τα προβλήματα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, η ευκολία αλλαγής φορέα παροχής, οι τιμές κτλ. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι αγορές που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας, για μελέτες παρακολούθησης, οι οποίες θα αναλύσουν σε βάθος τα προβλήματα και θα εντοπίσουν τις λύσεις που μπορούν να δοθούν με τη χάραξη σχετικής πολιτικής. Για πρώτη φορά, ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολογεί 50 διαφορετικές αγορές – από τα τρόφιμα και τις οικιακές συσκευές έως την επισκευή αυτοκινήτων – σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 
Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα υγείας και καταναλωτικής πολιτικής, κ. John Dalli, δήλωσε: «Η μεγάλη υπόσχεση της ενιαίας αγοράς είναι αυτό που μπορεί να κάνει για  τους καταναλωτές, όσον αφορά τη μείωση των τιμών, την μεγαλύτερη προσφορά, τη διαφάνεια και την ικανοποίηση. Χάρη στον πίνακα αποτελεσμάτων μπορούμε να εντοπίσουμε τις αγορές εκείνες στις οποίες δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο». Και καταλήγει: «Τα επόμενα μέτρα που θα λάβουμε είναι να μελετήσουμε περισσότερο δύο αγορές, την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και την αγορά κρέατος, και να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα στην εργασία τους».
Ο πίνακας αποτελεσμάτων
Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές βασίζεται σε μια έρευνα παρακολούθησης της αγοράς η οποία μετράει τις εμπειρίες και τις απόψεις που αναφέρουν οι καταναλωτές σε σχέση με μια πρόσφατη αγορά που πραγματοποίησαν σε κάθε μία από τις αγορές. Για πρώτη ορά το 2010 ο πίνακας παρέχει στοιχεία για 50 καταναλωτικές αγορές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών.


Σκοπός του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να εντοπιστούν οι αγορές που δεν είναι ενδεχομένως ικανοποιητικές για τους καταναλωτές. Με  τον τρόπο αυτό παρέχονται καθοριστικής σημασίας στοιχεία που δικαιολογούν την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών και εμπλουτίζεται το γενικότερο έργο παρακολούθησης που πραγματοποιεί η Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Η κατάταξη των βασικών αγορών βασίζεται σε μια συνολική βαθμολογία που απαρτίζεται από τους εξής δείκτες:
-       Ευκολία σύγκρισης αγαθών και υπηρεσιών. Οι αγορές στις οποίες, κατά την άποψη των καταναλωτών, είναι πιο δύσκολη η σύγκριση των προσφορών ήταν οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (παροχή ύδατος, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), οι υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα και οι νομικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και συμβολαιογραφικών υπηρεσιών). Η αγορά βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκρισιμότητα.
-       Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο γεγονός ότι οι λιανοπωλητές συμμορφώνονται με τους καταναλωτικούς κανόνες: οι αγορές τις οποίες οι καταναλωτές εμπιστεύονται λιγότερο είναι οι επενδύσεις, οι συντάξεις και οι κινητές αξίες, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και οι υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα.
-       Προβλήματα και καταγγελίες. Οι αγορές στις οποίες οι καταναλωτές αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι σιδηρόδρομοι, οι υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα και οι επενδύσεις, οι συντάξεις και οι κινητές αξίες. Οι αγορές για τις οποίες υπήρξαν οι περισσότερες καταγγελίες είναι η κινητή τηλεφωνία, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα νέα αυτοκίνητα και οι τραπεζικοί τρεχούμενοι λογαριασμοί.
-       Γενική ικανοποίηση και προσδοκίες.  Σε γενικές γραμμές, το 57% των ευρωπαίων καταναλωτών πιστεύουν ότι οι αγορές ανταποκρίνονται στις αναμενόμενες προσδοκίες. Τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας εντοπίζονται στις αγορές επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών, ακινήτων και σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα πολιτιστικά αγαθά και οι πολιτιστικές υπηρεσίες παρέχουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση στους καταναλωτές της ΕΕ.
Επιπλέον, ο πίνακας αποτελεσμάτων παρακολουθεί επίσης:
-       την ευκολία αλλαγής του φορέα παροχής υπηρεσιών καθώς και την πραγματική συμπεριφορά όσον αφορά την αλλαγή παρόχων. Η αλλαγή θεωρείται πιο δύσκολη στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ακολουθούν οι τομείς των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, της παροχής φυσικού αερίου και των τραπεζικών δανείων.
-       Απόκλιση τιμών. Η τιμή είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς για τους καταναλωτές και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις τιμών στην ενιαία αγορά μπορεί να αποτελούν ένδειξη κερματισμού. Ο πίνακας δείχνει σημαντικές διαφορές τιμών στο σύνολο της ΕΕ. Οι διαφορές στις τιμές των υπηρεσιών είναι εν γένει πολύ μεγαλύτερες από τις διαφορές στις τιμές των αγαθών, και οι μεγαλύτερες  αποκλίσεις εντοπίζονται στους τραπεζικούς τρεχούμενους λογαριασμούς και στις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Οι απώλειες που έχουν υποστεί ορισμένοι ευρωπαίοι καταναλωτές, λόγω προβλημάτων τα οποία αποτέλεσαν αιτία καταγγελίας, εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 0,3% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για την αγορά αποτελεσματικών και καινοτομικών αγαθών και υπηρεσιών, δίνοντας, με αυτό τον τρόπο, στην οικονομία της ΕΕ την ώθηση που τόσο χρειάζεται.


Τα κυριότερα ευρήματα
-       Από την οπτική γωνία των καταναλωτών, τρεις αγορές υπηρεσιών εμφανίζουν σταθερά την χαμηλότερη επίδοση, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνεται υπόψη ή όχι το μέγεθος των χωρών της ΕΕ. Αυτές είναι η αγορά «επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
-       Οι τρεις αγορές αγαθών με τη χειρότερη επίδοση ήταν οι εξής: τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ένδυση και η υπόδηση και η αγορά κρέατος (βλ. MEMO/10/514 για περισσότερες λεπτομέρειες).
-       Η αγορά των «βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων» καθώς και οι «πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες» συγκαταλέγονται μεταξύ των αγορών με την καλύτερη βαθμολογία.
-       Οι καταναλωτές τοποθετούν τις αερογραμμές στο 50 % των αγορών που εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις, πάνω από άλλες υπηρεσίες μεταφορών και, μάλιστα, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον κλάδο. 
Τα επόμενα βήματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει δύο μελέτες αγοράς ώστε να διερευνήσει ενδελεχώς τις αιτίες στις οποίες οφείλονται τα ευρήματα και για να προτείνει λύσεις μέσω της χάραξης πολιτικής. Οι αγορές οι οποίες θα αναλυθούν είναι οι εξής:
-       Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι η τρίτη κατά σειρά αγορά με τη χειρότερη βαθμολογία στην γενική κατηγορία και η αγορά με το υψηλότερο ποσοστό καταναλωτών που αντιμετώπισαν προβλήματα και με τιμές που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιακή ένταξη και τη διαμόρφωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
-       Η αγορά κρέατος, μία από τις αγορές αγαθών με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Το κρέας αποτελεί επίσης ένα προϊόν που αγοράζεται συχνά και αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό των προϋπολογισμών των καταναλωτών.
Για το πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων:

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Γραπτή ερώτηση - Περιπλανώμενοι μικροπωλητές και παραεμπόριο στην Ελλάδα - E-7527/2010

Γραπτή ερώτηση - Περιπλανώμενοι μικροπωλητές και παραεμπόριο στην Ελλάδα - E-7527/2010: "– Απεστάλη με Google Toolbar"

Σχετικά με απόσυρση μη ασφαλούς παιχνιδιού Stylish Set, μάρκας Kids από την εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ.Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι, μέσω του συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, οι αρμόδιες Αρχές της Κύπρου έκριναν ως μη ασφαλές παιχνίδι Stylish Set, μάρκας Kids, κωδικού TY06153/MT1800.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10351.pdf)Δελτίο τύπου της 26-10-2010[ ]65 Kb

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων CITROEN μοντέλα C2, C3, C3 Pluriel και Jumpy III για τηλεφόρτιση νέας έκδοσης λογισμικού διαχείρισης των φώτων του αυτοκινήτου.


H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Γενική Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων CITROEN στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων CITROEN μοντέλα C2, C3, C3 Pluriel και Jumpy III.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10352.pdf)Δελτίο τύπου της 26-10-2010[ ]41 Kb
Λογότυπο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων LEXUS μοντέλα GS300, IS250 και RX300 για έλεγχο των υγρών και της αντλίας φρένων.H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων LEXUS μοντέλα GS300, IS250 και RX300.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10353.pdf)Δελτίο τύπου της 26-10-2010[ ]44 Kb
Λογότυπο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Βόμβα για την υγεία οι νέοι λαμπτήρεςΒλάβες στον εγκέφαλο, καρκινογενέσεις, τύφλωση και προβλήματα στο συκώτι μπορεί να προκαλέσει ο υδράργυρος που περιέχουν οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλα αυτά μπορεί να συμβούν εν αγνοία των καταναλωτών, αν η λάμπα σπάσει, αφού η ποσότητα των 5mg υδραργύρου που περιέχει θεωρείται άκρως επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Αν και τα οφέλη από τη χρήση αυτών των λαμπτήρων, οι οποίοι κατέχουν ήδη το 33% της ευρωπαϊκής αγοράς, είναι αδιαμφισβήτητα, οι καταναλωτές δεν είναι ενημερωμένοι από τις εταιρείες κατασκευής και διακίνησης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και κατά τη διάρκεια της χρήσης της και σε αυτό της καταστροφής τους.

Ενδεικτικό του πόσο καταστροφικές δύναται να καταστούν οι τελευταίας τεχνολογίας αυτές λάμπες, είναι ότι αρκούν 20 εξ αυτών για να μολυνθεί μία λίμνη 80 τετραγωνικών χιλιομέτρων, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Ο διευθυντής του Δημόκριτου, φυσικός Νίκος Κατσαρός, μιλώντας στη zougla.gr, επιρρίπτει ευθύνες στις εταιρείες, επειδή δεν ενημερώνουν τους καταναλωτές και λέει ότι, αν ο λαμπτήρας σπάσει, μπορεί αν προκληθεί σοβαρή φλεγμονή στα μάτια και στο δέρμα λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, όταν ο υδράργυρος εξατμίζεται, μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό ανθρώπων και ζώων ή τελικά να περάσει στην τροφική αλυσίδα, επιφέροντας μη αναστρέψιμα προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, οι ηλεκτρολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο ηλεκτρολόγος Θανάσης Ολυμπίτης, μιλώντας στην εφημερίδα VETO, διευκρινίζει ότι οι πιθανότητες μία τέτοια λάμπα να σπάσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της από μία απότομη αυξομείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ελάχιστες και η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσής τους.

Ο διδάκτορας Φασματοσκοπίας και Φυσικοχημείας Σπύρος Κιτσινέλης τονίζει ότι ο κίνδυνος από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη λειτουργία της λάμπας είναι ασήμαντος και βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα απ' όσο όταν κάνουμε σολάριουμ.

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατέστησαν τους ενεργοβόρους λαμπτήρες πυρακτώσεως, οι οποίοι δεν παράγονται πλέον. Όσοι βρίσκονται στα καταστήματα προέρχονται από στοκ των εργοστασίων κατασκευής.

Σε περίπτωση ατυχήματος καλούμε την Πυροσβεστική

Αν μία λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας σπάσει κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεσή της, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα, για να συλλέξουμε τα απορρίμματα, γιατί αυτή θα μολυνθεί, όπως και κάθε άλλο εργαλείο ή συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε.
Όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο, άνθρωποι και ζώα, πρέπει να μετακινηθούν άμεσα από το σημείο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια της λάμπας, πρέπει να σφραγιστεί ο χώρος και να κλείσουν τα συστήματα εξαερισμού.
Τα ρούχα και τα παπούτσια πρέπει να αλλαχθούν και να καταστραφούν. Συλλέγουμε τα απορρίμματα φορώντας γάντια, τα τοποθετούμε σε μία σακούλα, την οποία βάζουμε εν συνεχεία σε άλλη σακούλα και καλούμε την Πυροσβεστική για να την παραλάβει.

Οπωσδήποτε ανακύκλωση

Η ανακύκλωση των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι από τον νόμο υποχρεωτική και απαγορεύεται η εναπόθεσή τους σε κάδους απορριμμάτων. Η ανακύκλωση μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και σε σημεία που έχουν καθοριστεί από τους δήμους που είναι συμβεβλημένοι με την εταιρεία «Ανακύκλωση Α.Ε». Σημειώνεται ότι τα σημεία ανακύκλωσης έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι και είναι 1.300 σε όλη τη χώρα, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι τέλος του έτους θα φθάσουν τα 2.000.-

Πηγη:http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=189775&cid=4

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Το κράτος αιτείται και ο Σ.Ε.Β. απορρίπτει … .

Οι συνταγματικοί και πολιτειακοί ρόλοι έχουν εδώ και πολλά χρόνια αντιστραφεί: το κράτος αιτείται και ο Σ.Ε.Β. απορρίπτει … .
Μήπως αυτό σημαίνει ότι κάτι πηγαίνει στραβά ; ότι κάποιοι δρουν ανεξέλεγκτα χωρίς η οργανωμένη σε κράτος κοινωνία να μπορεί να επέμβει;  
Είναι ζήτημα κοινωνικό και πολιτικό.
Ο «πτωχός Σ.Ε.Β.» , που τα μέλη του επί σειρά ετών δρουν στο πλαίσιο της «ελεύθερης αγοράς», ορίζοντας κατά το δοκούν τις τιμές των αγαθών και επί δεκαετίες εισπράττουν από το υστέρημα του ελληνικού λαού παχυλότατες ενισχύσεις – επιδοτήσεις, αρνείται και απορρίπτει το αίτημα του Υπουργού για μείωση των τιμών κατά 30%. Και ο Υπουργός σαν να επρόκειτο για κοινό πελάτη, τους ευχαριστεί και φεύγει !!!.
 

Γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι είναι εντολοδόχος του ελληνικού λαού ; ότι έχει την εκτελεστική εξουσία και τη νομοθετική πρωτοβουλία ; γνωρίζει ότι σε ευρεία κλίμακα αγαθών και δη βιοτικών μπορεί να επιβάλλει άμεσο έλεγχο των τιμών ;
Ας το πράξει, όχι ως αίτημα, αλλά ως απόφαση της οργανωμένης σε κράτος κοινωνίας και θα είμαστε στο πλευρό του.
Οι πτωχοί κύριοι του Σ.Ε.Β. να απαντήσουν όχι στον Υπουργό, αλλά στον ελληνικό λαό, πως είναι δυνατόν τα περισσότερα προϊόντα και αγαθά να πωλούνται στην ελληνική αγορά στις υψηλότερες τιμές της Ευρώπης;
Θα πρέπει να απαντήσουν από που προκύπτει αυτό το 5%, μήπως από το εργατικό κόστος των κακοπληρωμένων και υπεραπασχολούμενων υπαλλήλων τους; Μήπως από τις εξευτελιστικές τιμές που έχουν επιβάλλει στους παραγωγούς; Ή μήπως «προκύπτει» λόγω της κρατικής διαφθοράς;
Με τέτοιες συνθήκες που έχουν επιβάλλει στην αγορά και στην κοινωνία, τα αποτελέσματα που δηλώνουν και για τα οποία «φορολογούνται» δεν είναι εύκολα πιστευτά από κανένα Έλληνα. Επειδή μάλιστα, οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει στην χώρα τους με την διαφθορά και την έλλειψη πραγματικών ελέγχων σε κάθε επίπεδο (ασχέτως του εάν δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί για να εκφραστούν και να αποφασίσουν οι ίδιοι) είναι ευνόητο ότι η δήλωση αυτή του προέδρου του Σ.Ε.Β. μπορεί να εκληφθεί είτε ως ομολογία επιχειρηματικής ανικανότητας κερδοφόρου δράσης σε ένα «ελεύθερο» και οριζόμενο από τους ίδιους περιβάλλον είτε να εκληφθεί ως δήλωση μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα. Την απάντηση μπορούμε ως πολίτες – καταναλωτές να τους την δώσουμε με γενικευμένο μποϋκοτάζ στις επιχειρήσεις τους. Τούτο αποτελεί και προαναγγελία αποφασισμένων δράσεων σε αυτή την κατεύθυνση.

Επειδή η απόπειρα και το αίτημα του Υπουργού ανταποκρίνεται απολύτως στο, από 30/4/2010 δελτίο τύπου μας με τίτλο «ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ 30%» είναι σαφές ότι εμείς «εγκρίνουμε» το αίτημά του αυτό και το συνυπογράφουμε. Τον καλούμε δε, να εφαρμόσει υπάρχουσες διατάξεις όπως π.χ. η υπ’ αριθμ. 7/2009 αγορανομική διάταξη ή να θεσπίσει και νέες όπως έχει και την λαϊκή εντολή και το Συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωση. Επειδή το πολίτευμά μας είναι κατά την ονομασία του «Δημοκρατικό» και σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος, ορθό, εύλογο, αποτελεσματικά και πολιτικά και κοινωνικά νομιμοποιημένο (και για να μην υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα ακόμα επικοινωνιακό πολιτικό τέχνασμα ενός ακόμα υπουργού) θα ήταν στην συνάντηση αυτή, στην οποία προέβαλλε και «διαχειρίστηκε» ένα αίτημά μας, αλλά και σε κάθε μελλοντική συνάντηση με τους οιουσδήποτε επιχειρηματίες, να μας καλεί να συμμετάσχουμε, ώστε να τους υποβάλουμε σε ερωτήσεις και στην κοινωνική πίεση και έλεγχο με συγκεκριμένα παραδείγματα και ακαταμάχητα επιχειρήματα. Αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγμα εφαρμογής των αρχών της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών και απαίτηση του καταναλωτικού κινήματος.
Είναι, παράλληλα, και ένα μέσο αποτελεσματικής άσκησης πολιτικής, πίεσης και ελέγχου άμεσα εκ μέρους της κοινωνίας. Όποιος δεν καλεί τους φορείς της κοινωνίας σε τέτοιες συναντήσεις θέτει προς αμφισβήτηση την προσήλωσή του στις ανωτέρω αρχές και αφήνει το πεδίο ελεύθερο σε σχόλια σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του.
Δεν είναι δυνατόν να καλούνται μόνο οι βιομήχανοι και οι λοιποί προμηθευτές και να αποκλείονται οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους. Την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσει τέτοιου είδους συνάντηση εντέλλουμε ως Έλληνες πολίτες τον κ. Υπουργό να μας καλέσει σε αντιπαράσταση με τους παράγοντες της «αγοράς» για την έκφραση και προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Επίσης, ο κ. υπουργός ας παρέμβει και στο υπουργικό συμβούλιο για την λήψη μέτρων και την φορολογική ελάφρυνση της κατανάλωσης, ειδικά των βασικών βιοτικών αγαθών, που στηρίζουν άμεσα την ζωή των πολιτών αυτής της χώρας.
Τέλος και εάν επακολουθήσει άμεσα η λήψη μέτρων που θα θέτουν που θα χαλιναγωγούν την κερδοσκοπία της «αγοράς» και θα την θέτουν υπό τον άμεσο κοινωνικό έλεγχο, είναι σαφές ότι θα τεθούμε στο πλευρό του, ακόμα και εάν ο ίδιος δεν το θέλει.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Aκατάλληλα μήλα από τη Χιλή


Συναγερμός για ακατάλληλα μήλα από τη Χιλή
Στην απόσυρση όλων των παρτίδων μήλων προέλευσης Χιλής προχωρά το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ενημέρωσή του, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές της Ε.Ε., ότι στα μήλα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιείται το πρόσθετο «μορφολίνη».
Το συγκεκριμένο πρόσθετο αναμιγνύεται με άλλα υλικά επικάλυψης(κηροί) που χρησιμοποιούνται για τη μετασυλλεκτική μεταχείριση των φρούτων πριν την τελική τους διάθεση στον καταναλωτή.
Η χρήση της μορφολίνης ως πρόσθετο τροφίμων, απαγορεύεται στην Ε.Ε. σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία, μολονότι το ίδιο πρόσθετο επιτρέπεται σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Νοτίου Αμερικής.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί μήλα από τη Χιλή να μην τα καταναλώσουν.http://www.zougla.g/

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

             24 Οκτωβρίου 2010     Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

Παλαιότερα οι άνθρωποι έτρωγαν για να επιβιώσουν, σήμερα πρέπει να σταματήσουν να τρώνε αν θέλουν να ζήσουν!

Tο 1948 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την παχυσαρκία σαν νόσο και έχει ορίσει την 24η Οκτωβρίου σαν

Παγκόσμια Ημέρα κατά της παχυσαρκίας.

Η προσπάθεια για την καταπολέμηση της δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση αλλά αποτελεί συνολική ευθύνη.

Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της χώρας μας αλλά και του πλανήτη. Τα παχύσαρκα παιδιά γύρω μας είναι οι μελλοντικοί ασθενείς των νοσοκομείων μας.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ HΠΕΙΡΟΥ επισημαίνει πως η παχυσαρκία αποτελεί όχι μόνο ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με οικονομικές διαστάσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ιατρικής & Κοινωνίας, ο δείκτης παχυσαρκίας αυξάνεται σταθερά στους άντρες μέχρι 64 ετών και στις γυναίκες μέχρι 74 ετών. Μετά από αυτές τις ηλικίες ο δείκτης μειώνεται εξαιτίας της αυξημένης θνησιμότητας των παχύσαρκων ατόμων.
Πάνω από το 50% των αντρών είναι υπέρβαροι, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ το ποσοστό των παχύσαρκων κυμαίνεται από 20%-33% με μεγαλύτερα ποσοστά στις ηλικίες πάνω από 45 ετών. Στις γυναίκες πάνω από το 1/3 είναι υπέρβαρες μετά τα 35 τους χρόνια ενώ το ποσοστό παχυσαρκίας διπλασιάζεται μετά τα 45 έτη και υπερβαίνει το 50% στην ηλικιακή ομάδα 55-64 χρονών


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτικές και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς απέδειξαν ότι τα ελληνόπουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη.

Είναι πιο επιτακτική ανάγκη από ποτέ να συνειδητοποιήσουμε ότι, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε την διατροφή των παιδιών μας στα ταχυφαγεία (fastfood) και στα κυλικεία των σχολείων τους.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σωστή διατροφή στην παιδική ηλικία συμβάλλει καθοριστικά στη σωματική και πνευματική εξέλιξη του παιδιού και αργότερα του ενήλικα.

Οι «καλές» και οι «κακές» διατροφικές συνήθειες και επιλογές των ενηλίκων διαμορφώνονται κατά την παιδική τους ηλικία.

Το τι τρώμε και πως το τρώμε δύσκολα μεταβάλλεται σε μεγάλη ηλικία. Έτσι στην ενήλικη ζωή έχουμε την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων όπως παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η οστεοπόρωση και κάποιες μορφές καρκίνου.

Η οικογένεια, το σχολείο, το κράτος και όλοι όσοι εμπλέκονται στην παροχή τροφής στα παιδιά, έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών σε θέματα διατροφής.

Να προτιμούμε υγιεινές επιλογές και να αποφεύγουμε διακριτικά τους διατροφικούς «πειρασμούς».

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα ελληνόπουλα:

• Παρουσιάζουν παχυσαρκία και το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών είναι ιδιαίτερα υψηλό.

• Μεγάλο ποσοστό των εφήβων κάνουν δίαιτα για να χάσουν βάρος.

• Μεγάλο ποσοστό των εφήβων παρακολουθούν πάνω από 4 ώρες τηλεόραση ημερησίως με ταυτόχρονη κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη και ζάχαρη.

• Οι διατροφικές επιλογές των παιδιών και των εφήβων, όταν τρώνε εκτός σπιτιού σχετίζονται με αναψυκτικά, καφέ, γλυκά, τσιπς, χάμπουργκερ, χοτ – ντογκ, κ.λ.π.

• Συχνά τα παιδιά δεν λαμβάνουν πρωινό ή πίνουν μόνο γάλα.

• Σπάνια παίρνουν μαζί τους δεκατιανό από το σπίτι τους και κάνουν τις διατροφικές επιλογές τους από τα κυλικεία των σχολείων τους τα οποία σπάνια διαθέτουν έως καθόλου φρούτα, ανάλατους ξηρούς καρπούς, ψωμί και τυρί.

Οι γονείς θα πρέπει να μάθουν:

• Για τις διατροφικές ανάγκες του παιδιού

• Να συζητάνε με τα παιδιά για τις εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το φαγητό τους.

• Να μην αναγκάζουν το παιδί σε στερητικές δίαιτες για να χάσει βάρος.

• Να φροντίζουν την καθημερινή διατροφή της οικογένειας σύμφωνα με τις αρχές της διατροφικής πυραμίδας.

• Να μάθουν ότι η βάση της διατροφής των παιδιών πρέπει να είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά.

• Το κρέας και τα γαλακτοκομικά υψηλών λιπαρών θα πρέπει να περιορίζονται σε μικρές ποσότητες.

• Τα τρόφιμα που περιέχουν πολλά λιπαρά ή/ και ζάχαρη πρέπει να χρησιμοποιούνται αραιά.

Το κολατσιό στο σχολείο

• Πρέπει να είναι θρεπτικό, υγιεινό, να ετοιμάζεται εύκολα, και να διατηρείται αναλλοίωτο.

• Αποφεύγετε τα κάθε είδους γλυκά.

• Το παιδί μπορεί να πιει νερό, άσπρο γάλα (όχι σοκολατούχο) και φυσικούς χυμούς.

• Όχι στις υπεραλατισμένες τυποποιημένες λιχουδιές με τα πολλά πρόσθετα (τσιπς, γαριδάκια).

• Ναι στους ξηρούς καρπούς και στα φρούτα εποχής.

Τα κυλικεία πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους αρμόδιους, όχι σαν μονάδες εσόδων αλλά σαν μέσο εκπαίδευσης των μαθητών στην υγιεινή διατροφή.

Η λύση είναι το σπιτικό φαγητό και η μεσογειακή διατροφή.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-- Καταιγίδες


Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών  Ηπείρου  δίνει τις πιο κάτω Συμβουλές. για την προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα-καταιγίδες .-
Η καταιγίδα είναι ένα μετεωρολογικό φυσικό φαινόμενο, που μπορεί να συμβεί σε όλες τις εποχές του έτους. Συνήθως, έχει μικρή έκταση, καλύπτει, δηλαδή, μια περιοχή, με διάμετρο 20 ως 30 χιλιόμετρα και διαρκεί λιγότερο, από μια ώρα.
Ένας αριθμός ξεχωριστών φαινομένων, συμβαίνουν, σε μια καταιγίδα:
- Ο ουρανός καλύπτεται, από χαμηλά μαύρα σύννεφα και σκοτεινιάζει.
- Φυσά πολύ δυνατός άνεμος.
- Ξεσπά δυνατή βροχή - μπορεί να πέσει χαλάζι.
- Πέφτουν κεραυνοί.
- Αστράφτει.
Αν αντιληφθούμε ότι μια καταιγίδα μας πλησιάζει, είναι σημαντικό να ξέρουμε, σε πόση ώρα θα βρίσκεται, στην περιοχή μας. Μπορούμε να υπολογίσουμε σε πόση ώρα, θα φτάσει, η καταιγίδα στην περιοχή μας.
- Μετράμε το χρόνο, από τη στιγμή, που θα δούμε την αστραπή, μέχρι να ακουστεί ο ήχος του κεραυνού, σε δευτερόλεπτα.
- Διαιρούμε τα δευτερόλεπτα, με τον αριθμό τρία, για να υπολογίσουμε την απόσταση, σε χιλιόμετρα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) παρακολουθεί τον καιρό και μας ενημερώνει, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες. Η ενημέρωση γίνεται, με τα τακτικά δελτία καιρού, που εκδίδει κάθε έξι ώρες, τα οποία και δημοσιεύονται, στον τύπο, ανακοινώνονται, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Στην περίπτωση που προβλέπεται ότι θα συμβεί πολύ δυνατή καταιγίδα, σε μια περιοχή, η ΕΜΥ εκδίδει ειδικό έκτακτο δελτίο, που επίσης ανακοινώνεται, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε όλοι να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Όταν υπάρχει προειδοποίηση, για καταιγίδα:
- Βρίσκουμε, αμέσως, ένα ασφαλές καταφύγιο, σε κτίριο ή αυτοκίνητο και κλείνουμε τα παράθυρα.
- Δεν καταφεύγουμε σε μέρη, που μπορεί να πλημμυρίσουν, από την βροχή, όπως τα υπόγεια.
- Ακούμε συνεχώς, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, για την εξέλιξη του καιρού.
- Μένουμε εκεί μέχρι να ακούσουμε ότι έχει λήξει η καταιγίδα και δεν υπάρχει κίνδυνος.
Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας:
- Δεν αγγίζουμε τηλεφωνικές γραμμές ή μεταλλικούς σωλήνες, που μπορούν να μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μένουμε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
- Μένουμε μακριά από ηλεκτρικές συσκευές (ακόμα και από το ψυγείο), γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει, μέσα στο σπίτι, από τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Βγάζουμε τις συσκευές, από τις πρίζες.
- Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή και να μας χτυπήσει. Όσο για τα κινητά τηλέφωνα, αυτά δε συνδέονται με καλώδια, αλλά μπορεί ο κεραυνός να δημιουργήσει δυνατό θόρυβο, που θα προκαλέσει ζημιά, στο αυτί μας.
- Δεν κάνουμε μπάνιο και δεν πλένουμε άλλα αντικείμενα.
- Κλείνουμε το κλιματιστικό. Οι μεταβολές, στην ηλεκτρική ισχύ, λόγω των κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, στο μηχάνημα.
- Δε στεκόμαστε κοντά στα παράθυρα.
- Ο κεραυνός μπορεί να περάσει, επίσης, στο σπίτι και από τα μεταλλικά τζάκια και τις μεταλλικές καπνοδόχους.
Αν μας βρει η καταιγίδα, στο ύπαιθρο:
- Αν μπορούμε να ακούσουμε τον κεραυνό, η καταιγίδα είναι πολύ κοντά μας.
- Αν είμαστε έξω, με τους φίλους μας και δούμε τα μαλλιά τους να ανασηκώνονται ή νιώσουμε στο δέρμα μας, τσιμπήματα, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε κίνδυνο, γιατί ηλεκτρικό φορτίο συγκεντρώνεται κάπου κοντά μας. Ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει, από στιγμή σε στιγμή.
- Δεν πηγαίνουμε κάτω από δέντρα, για καταφύγιο, γιατί μπορεί ο κεραυνός να χτυπήσει το δέντρο ή να περάσει, από το δέντρο και να μας χτυπήσει.
- Αν είμαστε, στο δάσος και δεν προλαβαίνουμε να μετακινηθούμε, σε πιο ασφαλή περιοχή, στεκόμαστε, κάτω από τα πιο χαμηλά δέντρα.
- Αν μπορούμε, πηγαίνουμε, σε χαμηλό ανοιχτό μέρος, μακριά από δέντρα ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Δεν ξαπλώνουμε, εντελώς στο έδαφος.
- Αν δε μπορούμε να βρούμε καταφύγιο, παίρνουμε τη "θέση προστασίας από κεραυνό". Δηλαδή, καθόμαστε έτσι ώστε να ακουμπούν, στο έδαφος, μόνο τα δάκτυλα των ποδιών μας, με τις φτέρνες, ψηλά και ενωμένες και με τα χέρια μας καλύπτουμε το κεφάλι, στο ύψος των αυτιών.
- Αν είμαστε, σε μικρό σκάφος ή κολυμπάμε, βγαίνουμε, στη στεριά και βρίσκουμε καταφύγιο, αμέσως.
- Σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει, από τη βροχή, το μέρος, όπου βρήκαμε καταφύγιο.
Τι πρέπει να κάνουμε, αν κάποιος χτυπηθεί από κεραυνό:
- Δεν είναι επικίνδυνο να αγγίξουμε κάποιον, που, μόλις, χτυπήθηκε, από κεραυνό.
- Αν κάποιος χτυπηθεί, από κεραυνό, ενώ συνεχίζεται η καταιγίδα, πρέπει να μεταφερθεί στο κοντινότερο καταφύγιο.
- Μόλις μεταφέρουμε το άτομο, στο καταφύγιο, καλούμε βοήθεια.
- Αν γνωρίζουμε, δίνουμε τις πρώτες βοήθειες. Αν το άτομο δεν αναπνέει, πρέπει να γίνει, αμέσως, τεχνητή αναπνοή.

Στον Εισαγγελέα η υπόθεση με τις συσκευές εξοικονόμησης ρεύματος


Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελένη Ράικου, μετά την αναφορά του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για παραπληροφόρηση καταναλωτικού κοινού σχετικά με διαφημιζόμενες συσκευές μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μετά από έρευνα που πραγματοποίησε για τις αυτοδιαφημιζόμενες ως συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος και σε συνεργασία με την 4η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε στις 24 Σεπτεμβρίου ότι:
– Οι διάφορες συσκευές, που διαφημίζονται στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 45%, αναφέροντας ότι συνδέονται με απλό τρόπο σε Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις οικιών καταναλωτών, όπως π.χ. σε κοινούς ρευματοδότες κατοικιών και που συνήθως αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνουν διότι:

- Η αγορά από τους καταναλωτές και η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις θα συνέβαλλε, μόνο εφόσον αυτές είναι κατάλληλα μελετημένες, στη μείωση άεργου ενέργειας ήτοι της ενέργειας που δαπανάται σε θερμικές απώλειες.

- Πλην όμως, αφενός η μείωση αυτή είναι μηδαμινή, της τάξεως του 1% στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας και αφετέρου οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ που εγκαθίστανται σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις δεν καταγράφουν άεργο ενέργεια και δεν τιμολογείται.

Με βάση τα παραπάνω, σημειώνει η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, είναι σαφές ότι ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, όπως διαφημίζονται από τις εταιρείες πώλησής τους.

Πηγη : http://www.greenbusiness.gr

Ανάκληση αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ μοντέλα C-Class, E-Class και GLK-Class για έλεγχο στη σύνδεση της αντλίας υποβοήθησης τιμονιού.

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Mercedes-Benz μοντέλα C-Class, E-Class και GLK-Class.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10349.pdf)Δελτίο τύπου της 20-10-2010[ ]44 Kb

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Eντονα Καιρικά Φαινόμενα-Πλημμύρες.-


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
                                                                                           
..Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών  Ηπείρου  δίνει τις πιο κάτω Συμβουλές. για την προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα-Πλημμύρες.-

Πλημμύρες

Η πλημμύρα είναι η κατάσταση, κατά την οποία το νερό καλύπτει, προσωρινά, περιοχές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ξηρά. Πλημμύρα μπορεί να συμβεί παντού, γύρω μας ακόμα και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι! Οι αιτίες της πλημμύρας μπορεί να είναι οι εξής:
- Έντονη βροχή ή καταιγίδα
- Το λιώσιμο μεγάλων στρωμάτων χιονιού ή πάγου
- Η άνοδος της στάθμης ενός ποταμού ή μιας λίμνης λόγω παρατεταμένης βροχόπτωσης
- Η υποχώρηση - κατάρρευση ενός φράγματος
- Η συσσώρευση σκουπιδιών και μπάζων στις κοίτες των ρεμάτων, των ποταμών ή στους υπόνομους των πόλεων
Οι πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν την καθημερινή ζωή, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα, σε:
- οδικό δίκτυο (πλημμυρίζουν δρόμοι, καταστρέφονται γέφυρες κλπ)
- τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
- ηλεκτρικό δίκτυο
- αρδευτικό δίκτυο
- κατοικίες, κτίρια και άλλες κατασκευές
- αγροτικές καλλιέργειες
- φυσικό περιβάλλον: κατολισθήσεις, ξερίζωμα δένδρων κ.ά
- ανθρώπινες ζωές.
Μικρές συμβουλές:
- Πριν ξεκινήσουν οι βροχές, στις αρχές του φθινοπώρου, ελέγχουμε αν οι υδρορροές, στο σπίτι και τα φρεάτια, στο δρόμο, έξω από το σπίτι μας είναι καθαρά, χωρίς σκουπίδια, ώστε να είναι ομαλή η ροή του νερού.
- Εάν διαπιστώσουμε ότι η περιοχή μας πλήττεται, από πλημμύρα, διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
- Εάν είμαστε στο σπίτι, κλείνουμε τις παροχές ηλεκτρικού, αερίου και νερού.
- Αν δεν προλάβουμε να απομακρυνθούμε και παραμένουμε, στην πλημμυρισμένη περιοχή, μετακινούμαστε, σε ασφαλές σημείο (π.χ. ύψωμα, ταράτσα σπιτιού) και καλούμε βοήθεια.
- Δεν προσπαθούμε να διασχίσουμε πλημμυρισμένη περιοχή, αν το ύψος του νερού, που ρέει, είναι πάνω, από τα γόνατά μας.
- Εάν πρέπει οπωσδήποτε, να μετακινηθούμε, μέσα στο νερό, προσπαθούμε να περάσουμε από εκεί, που αυτό είναι ακίνητο. Χρησιμοποιούμε ένα μπαστούνι, για να ελέγχουμε το χώρο, μπροστά μας, για εμπόδια, λακκούβες κ.λπ., που, πιθανώς, είναι καλυμμένα, από το νερό.
- Αποφεύγουμε, όσο αυτό είναι δυνατό, να φέρουμε το νερό, σε επαφή, με το στόμα ή τα μάτια μας, γιατί μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, το νερό μπορεί να περιέχει ζωντανούς οργανισμούς, όπως φίδια ή τρωκτικά, ιδιαίτερα αν βρισκόμαστε σε αγροτικές περιοχές
- Μένουμε μακριά από πεσμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας..-