Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Αερομεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

IP/11/297
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2011
Αερομεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Κύπρο να θεσπίσει την επικαιροποιημένη έκδοση του οικείου εθνικού προγράμματος ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, το οποίο έχει παραμείνει αμετάβλητο από το 2004 παρά τις νέες αλλαγές που έχουν εισαχθεί με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή προβληματίζεται για το γεγονός ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη θεσπίσει επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, το οποίο να καθορίζει κατάλληλα τα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες και άλλες οντότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια της αεροπορίας. Επιπλέον, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας. Κατά συνέπεια, η Κύπρος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι οντότητες γνωρίζουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, ούτε να εξασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικών εθνικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Εάν οι κυπριακές αρχές δεν συμμορφωθούν με το ενωσιακό δίκαιο εντός του επόμενου διμήνου, η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Οι κανόνες της ΕΕ
Με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (Κανονισμός 300/2008) καθορίζονται κοινά βασικά πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες για όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς. Στόχος της νομοθεσίας είναι η προστασία ανθρώπων και αγαθών από έκνομες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αερολιμένων και πτήσεων. Με την νομοθεσία θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με τον έλεγχο της πρόσβασης στους αερολιμένες, τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και με τους ελέγχους ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομείου. Η εξασφάλιση ορθής εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προκειμένου να το επιτύχουν, τα κράτη μέλη απαιτείται να εκπονήσουν και να διατηρούν εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στο οποίο να περιγράφονται τα μέτρα που απαιτούνται από τους αερολιμένες, τις αεροπορικές εταιρείες και τις άλλες οντότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια της αεροπορίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να εκπονήσουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην χώρα.
Με ποιο τρόπο η Κύπρος δεν τηρεί τους εν λόγω κανόνες;
Το εθνικό πρόγραμμα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας της Κύπρου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης και το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας, δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2004 που θεσπίσθηκε και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί έκτοτε στη νομοθεσία της ΕΕ. Παρόλο που οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ένα νέο πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης, αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται.
Πρακτικές επιπτώσεις της μη εφαρμογής
Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Κύπρος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι οντότητες γνωρίζουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια, ούτε και να εξασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικών εθνικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης.
Το επόμενο βήμα
Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Εάν δεν το πράξει, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης της ΕΕ, βλ. MEMO/11/162

Δεν υπάρχουν σχόλια: