Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

IP/11/155
Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2011
Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Μετά τις αεροπορικές, τις σιδηροδρομικές και τις υδάτινες μεταφορές, εφεξής συγκεκριμένη δέσμη δικαιωμάτων των επιβατών θα καλύπτει και τις οδικές μεταφορές, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το νομικό πλαίσιο για τους χρήστες όλων των τρόπων μεταφοράς σε επίπεδο ΕΕ. Οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν και ιδίως οι επιβάτες με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα απολαύουν νέων δικαιωμάτων που θα τους προστατεύουν όταν ταξιδεύουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Χάρη στο νέο αυτό κανονισμό, τα δικαιώματα των επιβατών θα επεκταθούν και στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Οι επιβάτες οδικών μεταφορών θα επωφελούνται από τα ίδια βασικά ποιοτικά πρότυπα παροχής υπηρεσιών, οπουδήποτε και με όποιον τρόπο και αν ταξιδεύουν στην Ένωση. Με την έκδοση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, η προστασία των επιβατών της ΕΕ θα καλύπτει εφεξής όλους τους τρόπους μεταφοράς. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δημιουργήσει την πρώτη στον κόσμο ολοκληρωμένη ζώνη που καλύπτει τα δικαιώματα των επιβατών για όλους τους τρόπους μεταφοράς.»
Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εκδίδεται λίγο μετά την έκδοση του κανονισμού 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012.
Αφού πλέον επιτεύχθηκε η κάλυψη όλων των τρόπων μεταφοράς από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, η Επιτροπή θα συντάξει ανακοίνωση στην οποία θα προβαίνει σε επισκόπηση των χαρακτηριστικών της προστασίας των επιβατών σε όλους τους τομείς των μεταφορών με στόχο την προώθηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητάς τους στο πλαίσιο των όλο και περισσότερο διατροπικών μεταφορών.
Τα νέα δικαιώματα που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων (δηλ. άνω των 250 χιλιομέτρων) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 • προστασία επιβατών σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή φθοράς μετά από οδικό ατύχημα (η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να ορίζει μέγιστο ποσό χαμηλότερο των 220 000 ευρώ ανά επιβάτη και των 1 200 ευρώ ανά αποσκευή),
 • προστασία των επιβατών όσον αφορά τις άμεσες πρακτικές ανάγκες σε περίπτωση ατυχήματος (δυνατότητα για παροχή διανυκτέρευσης έως δύο νύχτες σε ξενοδοχείο, συνολικού ποσού 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση),
 • δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του μέσου μεταφοράς, και, εφόσον χρειαστεί, δωρεάν μεταφορά συνοδών,
 • εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων ή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • κατάλληλη βοήθεια (σνακ, γεύματα και αναψυκτικά) σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά,
 • ειδικότερα, σε τέτοιες περιπτώσεις οι μεταφορείς υποχρεούνται, αν παραστεί ανάγκη, να παράσχουν στους καθηλωμένους επιβάτες διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο για δύο νύχτες συνολικού ποσού έως 80 ευρώ τη νύχτα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κακών καιρικών συνθηκών ή μεγάλων φυσικών καταστροφών,
 • αποζημίωση ίση προς το 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 120 λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα, ματαίωσης του ταξιδιού και αδυναμίας του μεταφορέα να εξασφαλίσει στον επιβάτη είτε άλλο δρομολόγιο είτε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου.
Επιπλέον, τα ακόλουθα δικαιώματα θα εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες (δρομολόγια μεγαλύτερα ή μικρότερα των 250 χιλιομέτρων):
 • μη επιβολή διακρίσεων σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της εθνικότητάς τους,
 • μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος,
 • θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης,
 • διαθέσιμοι για όλους τους επιβάτες μηχανισμοί διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς,
 • ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.
Επόμενα βήματα
Ο κανονισμός, μετά από τη σημερινή του υπερψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έγκρισή του στις 31 Ιανουαρίου 2011 από το Συμβούλιο, θα εκδοθεί επίσημα αύριο. Αναμένεται να δημοσιευτεί πριν από το καλοκαίρι. Ο κανονισμός προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή του.

Πηγή  : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/155&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: