Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ελληνική γλώσσα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ελληνική γλώσσα Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.1394/Β/06-09- 2010) και τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3- 3043/24-08-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 και 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά την προσφορά προς πώληση και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 9). Ανάλογη διάταξη υφίσταται σε όλες σχεδόν τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση σε γλώσσα κατανοητή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Έτσι καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα αναγραφής της σύνθεσης σε μία από τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, που προβλέπεται από το άρθρο 51 «Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων» της κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 7/09 (Φ.Ε.Κ. 1388/Β/13-7-2009). Στην παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατίθενται οι εμπορικές ονομασίες και οι περιγραφές των 48 υφανσίμων ινών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα υφαντουργικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά. Επίσης, προβλέπονται οι κανόνες αναγραφής της σύνθεσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όταν αυτά προορίζονται για μεταποίηση ή για διάθεση στον τελικό καταναλωτή. Προς διευκόλυνση τόσο των οικονομικών φορέων του κλάδου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσο και των ελεγκτικών αρχών, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3- 3043/24-08-2010 ενσωματώνονται, σε ένα ενιαίο κείμενο, όλες οι προγενέστερα εκδοθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τις ονομασίες των υφανσίμων (από το 1985 έως και το 2007), οι οποίες και καταργούνται με την έναρξη ισχύος της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: