Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ -ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Ε.Ε.

object width="412" height="336" id="flashcontent-8589335487847433190" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0">
      object width="412" height="336" id="flashcontent-8589335487847433190" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0">
      /www.europarltv.

Δεν υπάρχουν σχόλια: