Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Από τις 25 Μαΐου 2011, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν νέα δικαιώματα και υπηρεσίες στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο.

Νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίεςΤην ημερομηνία αυτή αναμένεται να έχουν ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ, που θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικότερο  τομέα τηλεπικοινωνιών  και θα παρέχουν  βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες.  Στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται το δικαίωμα των πελατών να αλλάζουν εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε μία μόνο ημέρα διατηρώντας τον αριθμό τους, το δικαίωμα για περισσότερη σαφήνεια σχετικά  με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες, καθώς και βελτιωμένη προστασία  των ηλεκτρονικών δεδομένων. Με την εκχώρηση νέων εποπτικών εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  ρυθμιστικών εξουσιών στον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ενώ οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα μπορέσουν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας, πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τα κράτη μέλη αποβλέποντας σε ταχεία εφαρμογή αυτών των ενωσιακών κανόνων, θα εξετάσει δε το ενδεχόμενο να δρομολογήσει διαδικασίες παράβασης εναντίον των κρατών μελών που δεν θα έχουν ενσωματώσει εγκαίρως τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο. Η ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συνιστά καίριο στόχο στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).
Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχουν οι νέοι αυτοί κανόνες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους βοηθήσω. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν στην πράξη, θα λάβω τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά κράτη μέλη και εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.»
Από τις 25 Μαΐου οι νέοι ενωσιακοί κανόνες παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις:
Υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και περισσότερες επιλογές:
-       δυνατότητα αλλαγής εταιρίας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χωρίς αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού, σε μια εργάσιμη ημέρα
-       μέγιστη διάρκεια 24 μηνών για τις αρχικές συμβάσεις των πελατών και υποχρέωση των εταιρειών να παρέχουν σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας. Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες θα μπορούν να αλλάζουν ευκολότερα εταιρία σε περίπτωση ευνοϊκότερης συμφωνίας.
-       σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο συνδρομητής. Στις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα στους συνδρομητές διαδικτύου πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τεχνικές διαχείρισης της κίνησης και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και άλλοι περιορισμοί (όπως ανώτατα όρια ζωνικού εύρους, διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης ή παρεμπόδιση/"στραγγαλισμός" της πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες, π.χ. σε υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας - VoIP). Οι συμβάσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για τις διατιθέμενες αποζημιώσεις και επιστροφές σε περίπτωση που οι υπηρεσίες υπολείπονται των ελάχιστων επιπέδων (βλ. IP/11/486 και MEMO/11/319).
Βελτιωμένη διαδικτυακή προστασία της ιδιωτικότητας και ασφάλεια:
-       καλύτερη προστασία από παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ανεπίκλητα ηλε-μηνύματα ("spam"), υποχρεωτική ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
-       καλύτερη πληροφόρηση και απαιτήσεις προηγούμενης συναίνεσης για αποθήκευση ή πρόσβαση σε πληροφορίες στις συσκευές των χρηστών (όπως τα 'cookies' που δεν σχετίζονται με την εκάστοτε συγκεκριμένη υπηρεσία (βλ. MEMO/11/320)
Συνεκτικότερη κανονιστική ρύθμιση σε κλίμακα ΕΕ:
-       οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και, ως έσχατη λύση, θα διαθέτουν εξουσίες για να υποχρεώνουν τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά να διαχωρίζουν τα επικοινωνιακά τους δίκτυα από  τους κλάδους υπηρεσιών, ώστε  να εξασφαλίζεται  ισότιμη πρόσβαση  σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης  (χωρίς κατ' ανάγκη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας ή υποχρέωση δημιουργίας  χωριστής εταιρίας).
-       στην Επιτροπή, σε συνεργασία  με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), έχουν επίσης ανατεθεί έκτακτες εξουσίες εποπτείας όσον αφορά τα επανορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές τηλεπικοινωνιών (η αποκαλούμενη « διαδικασία του άρθρου 7»). Στην πράξη, σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ένα σχέδιο επανορθωτικού μέτρου όσον αφορά τον ανταγωνισμό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί από εθνική ρυθμιστική αρχή, θα συνιστούσε φραγμό για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα  μπορεί να προχωρήσει σε ενδελεχή αξιολόγηση και, σε διαβούλευση με τον BEREC, να απευθύνει σύσταση στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης για τροποποίηση ή απόσυρση του σχεδιαζόμενου μέτρου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εν λόγω συστάσεις (βλ. MEMO/11/321).
Μεταξύ άλλων νέων στοιχείων στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται και η βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 112, του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης..
Η σύσταση της Επιτροπής με την οποία επισημαίνεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών ο τρόπος με τον οποίον οφείλουν να ρυθμίζουν την ανταγωνιστική πρόσβαση τρίτων σε υπερταχέα δίκτυα οπτικών ινών (γνωστά και ως δίκτυα «πρόσβασης επόμενης γενιάς» – NGA) (βλ. MEMO/10/424) δημοσιεύτηκε πρόσφατα με βάση νέα στοιχεία στους επικαιροποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες.
Η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή των νέων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες από τα κράτη μέλη και πρόκειται να κάνει χρήση όλων των εξουσιών που διαθέτει, οι οποίες πρόσφατα διευρύνθηκαν με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη μεταφορά των επικαιροποιημένων ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Για να βοηθήσει προς τούτο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει συντάξει κατευθυντήριες οδηγίες για τα διάφορα θέματα, όπως είναι τα «cookies» και η καθολική υπηρεσία.
Ιστορικό
Οι αναθεωρημένοι κανόνες της ΕΕ για τα  τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις υπηρεσίες εγκρίθηκαν επίσημα  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  στα τέλη του 2009 (MEMO/09/491). Tο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο   συμφώνησαν ότι οι κανόνες πρέπει να μεταφερθούν  στο εθνικό  δίκαιο των 27 κρατών μελών το αργότερο έως την 25η Μαΐου 2011.
Με τις δύο οδηγίες που  τίθεται σε ισχύ στις 25  Μαΐου 2011, την οδηγία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, τροποποιούνται πέντε άλλες υφιστάμενες οδηγίες της ΕΕ (η οδηγία πλαίσιο, η οδηγία για την πρόσβαση, η οδηγία για την αδειοδότηση, η οδηγία για την καθολική υπηρεσία και η οδηγία για την  προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλ-επικοινωνίες). Επίσης, εκδόθηκε ένας νέος κανονισμός για τη σύσταση του Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Ο BEREC  εγκαταστάθηκε επίσημα στη Ρίγα,  το Μάιο του 2010 (IP/10/641).
Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:
Ο ιστότοπος της Neelie Kroes:
Διαβάστε την Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu
Πηγή : http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20110523_tilepikoinonies_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: